• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wanneer is uw interestvoet overdreven?

Gepost op 12 mei 2023 in Algemeen

Heeft u een vordering op uw vennootschap, dan zijn de interesten die uw vennootschap daarop betaalt, in beginsel aftrekbare beroepskosten voor uw vennootschap. Echter zullen de interesten geherkwalificeerd worden in niet-aftrekbare dividenden in de mate dat de vordering en/of de interestvoet overdreven is.

 • Overdreven vordering
 • Overdreven interestvoet
  o    Interesten op RC-tegoed
  o    Interesten op leningen aan uw vennootschap
  o    Vaste of variabele interestvoet op lening aan uw vennootschap
 • Hoedanigheid kredietgever
 • Impact van herkwalificatie tot dividend
 • Voorbeeld

Overdreven vordering

Het bedrag van het rentegevend tegoed dat u heeft op uw vennootschap mag niet hoger zijn dan het gestort kapitaal op het einde van het belastbaar tijdperk verhoogd met de belaste reserves aan het begin van het belastbaar tijdperk. De interesten op het overdreven gedeelte van uw tegoed, zullen geherkwalificeerd worden in een niet-aftrekbaar dividend.

Overdreven interestvoet

Interesten op RC-tegoed

In 2023 zal de interestvoet als overdreven worden beschouwd voor een rekening-courant tegoed als deze hoger is dan 5,7% (de MFI-interestvoet van 3,2% plus 2,5%). Dit betekent dat als uw bedrijf een rc-tegoed heeft en u daarover interest ontvangt van uw bedrijf, deze interest volledig aftrekbaar zal zijn voor uw bedrijf als deze lager is dan 5,7%. Als de interestvoet hoger is, zal uw bedrijf de interest niet volledig kunnen aftrekken als beroepskost.

Interesten op leningen aan uw vennootschap

Voor andere soorten vorderingen, zoals leningen, zal de interestvoet als overdreven worden beschouwd als deze hoger is dan de marktrente. De marktrente is de interest die uw bedrijf zou moeten betalen op een soortgelijke lening bij een onafhankelijke partij, zoals bijvoorbeeld een bankinstelling, rekening houdend met de financiële toestand van uw vennootschap en de looptijd van de lening.

Vaste of variabele rentevoet op lening aan uw vennootschap

Als u een variabele interestvoet heeft afgesproken op een lening, kunt u meer interesten ontvangen van uw bedrijf als de banken hun rentetarieven verhogen en de marktrente stijgt. In dit geval kunt u profiteren van de stijging van de marktrente en meer interesten ontvangen van uw bedrijf. Als de rentetarieven echter dalen, kan een variabele interestvoet nadelig zijn voor uw bedrijf. Als u een vaste rentevoet heeft vastgelegd, bent u voor de volledige looptijd van deze lening gebonden aan deze vaste rentevoet. U kunt dan ook niet genieten van stijgingen van de marktrente, maar u wordt ook niet geconfronteerd met dalingen van de marktrente.

Hoedanigheid kredietgever

Opdat sprake kan zijn van een herkwalificatie, dient de lening te worden verstrekt door de aandeelhouder, bedrijfsleider of zaakvoerder, echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of minderjarig kind.

Een kredietgever die niet aan deze hoedanigheid voldoet, zal niet geconfronteerd worden met een herkwalificatie.

Impact van herkwalificatie tot dividend

Interesten die u ontvangt, zijn roerende inkomsten belast aan 30%. In beginsel wordt de roerende voorheffing ingehouden door de vennootschap. Deze inhouding werkt bevrijdend, waardoor u de interesten niet meer hoeft aan te geven in uw aangifte personenbelasting.

Dividenden zijn tevens onroerende inkomen die worden belast aan 30% roerende voorheffing.

Het grote verschil situeert zich niet op het gebied van de personenbelasting, maar op het gebied van de vennootschapsbelasting. Interesten zijn voor de vennootschap aftrekbare beroepskosten, terwijl dividenden niet aftrekbaar zijn.

Voorbeeld

De vennootschap waarvan u bedrijfsleider bent, heeft in het begin van het belastbaar tijdperk belaste reserves voor een bedrag van € 8.000 en op het einde van het belastbaar tijdperk een werkelijk gestort kapitaal van € 24.000. De bedrijfsleider heeft een rekening-courant tegoed op de vennootschap van € 48.000. Hiervoor wordt een interest van 5,7% toegekend.

 • De interestvoet van 5,7% is marktconform.
 • De som van de belaste reserves in het begin van het belastbaar tijdperk en het werkelijk gestort kapitaal op het einde van het belastbaar tijdperk bedraagt € 32.000. Het tegoed dat de bedrijfsleider heeft op zijn vennootschap bedraagt € 48.000. De interesten op het gedeelte van het overdreven tegoed (€ 16.000) zullen geherkwalificeerd worden tot dividend. Concreet zal € 16.000 x 0,057 = € 912 euro geherkwalificeerd worden tot dividend en bijgevolg niet aftrekbaar zijn voor de vennootschap. De vennootschap zal hierdoor meer vennootschapsbelasting betalen.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief