• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Hervorming doelgroepenbeleid RSZ-korting

Hervorming doelgroepenbeleid RSZ-korting

Gepost op 1 juli 2016 in Algemeen

De gewesten zijn sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de invulling van de RSZ-kortingen die zijn gericht op een bepaalde doelgroep van werknemers. De Vlaamse Regering maakt van die gelegenheid gebruik om de maatregelen waarvoor werkgevers een extra lastenverlaging kunnen krijgen, te beperken tot 3 doelgroepen: de 55-plussers, de jongeren en de personen met een arbeidshandicap. De basis voor deze operatie wordt vastgelegd in het decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid.

Met de zesde staatshervorming is het doelgroepenbeleid de verantwoordelijkheid geworden van de deelstaten. Dit beleid dient om bepaalde groepen die niet gemakkelijk werk vinden, aan een baan te helpen, bijvoorbeeld door kortingen op de bijdragen aan de sociale zekerheid die de werkgever betaalt.

Het eerste hoofdstuk van het Vlaamse Banenpact is het vereenvoudigen van de doelgroepkortingen. De vele RSZ-kortingen worden gereduceerd tot jongeren en ouderen. Voor mensen met een handicap en psychosociale problematiek blijft men werken met een premie.

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers geldt enkel voor werkgevers uit de privé-sector (categorie 1). Werkgevers uit de non-profitsector (categorie 2) en de beschutte werkplaatsen (categorie 3) kunnen gebruikmaken van een specifieke structurele vermindering en de Sociale Maribel.

De leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 55 jaar (voordien 54 jaar). De doelgroepkorting voor 55-plussers zal van toepassing zijn op het aanwerven én de retentie van werknemers. Men splitst die werknemers op in een categorie 55 tot 59 jaar en een categorie vanaf 60 jaar.

Verminderingen die men toekent in het kader van doorstromingsprogramma's, 'activa' en de sociale inschakelingseconomie (SINE) worden afgeschaft. De Vlaamse Regering moet wel overgangsmaatregelen voorzien voor deze langdurige werkzoekenden.

Doelgroepvermindering voor jongeren

De federale doelgroepverminderingen voor jonge werknemers richten zich tot de laaggeschoolden en een kleine groep van langdurig werkloze middengeschoolden. Het nieuwe doelgroependecreet laat de Vlaamse Regering de loongrens bepalen en vergroot het scholingscriterium. Men focust zich op starters en intreders op de arbeidsmarkt, vandaar een leeftijdsgrens op jonger dan 25 jaar (voordien 18 jaar). De werkgever kan tijdens de periode van deeltijds leren en werken beroep doen op een doelgroepvermindering voor de leerling. Bij een aanwerving na de periode van leren en werken bij eenzelfde werkgever kan die nog steeds rekenen op de doelgroepvermindering voor jongeren.

De groep wordt beperkt tot de laag- en middengeschoolden (zonder diploma hoger onderwijs). Haalt de jonge werknemer tijdens de periode van de doelgroepvermindering een kwalificatie, dan behoudt de werkgever de RSZ-korting.

Opgelet! De startbaanverplichting als voorwaarde voor de doelgroepvermindering wordt weggelaten. Dat is trouwens een federale bevoegdheid gebleven.

Tegemoetkoming voor personen met een arbeidshandicap

Een ‘persoon met een arbeidshandicap’ is elke persoon die voor lange tijd niet kan deelnemen aan het arbeidsleven door een combinatie van functiestoornissen van psychische, mentale, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij de uitvoering van activiteiten en persoonlijke en externe factoren. Met het oog op de doorstroom van de sociale economie naar het normaal economisch circuit voegde men diegenen toe met een psychosociale problematiek.

Men behoudt de huidige Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor personen met een arbeidshandicap. Vanaf 1 juli 2016 wordt het beheer van de VOP echter toevertrouwd aan het Departement Werk en Sociale Economie (WSE). De VDAB zal zich toeleggen op het attesteren van de personen met een arbeidshandicap en de evaluatie van het rendementsverlies bij het verlengen of verhogen van de steun.

Inwerkingtreding

Het ligt nog niet vast wanneer het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid in werking treedt. Het is wel de eerste stap in de vereenvoudiging van 36 verschillende maatregelen naar 3 doelgroepen met vereenvoudigde bedragen. Uiteraard zijn overgangsmaatregelen noodzakelijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief