• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE GLOBAAL OVERZICHT - Federale en Vlaamse steunmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Gepost op 15 december 2021 in Algemeen

Het coronavirus heeft niet enkel een impact op onze gezondheid, ook veel bedrijven ondervinden ernstige hinder. De overheid voert daarom enkele steunmaatregelen in om bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en zware financiële problemen te vermijden.

FEDERALE MAATREGELEN

Het federale kernkabinet heeft al heel wat maatregelen goedgekeurd om bedrijven en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen.

1. Crisis-overbruggingsrecht voor opvang kinderen tijdens extra week kerstvakantie (NIEUW)

Voor de extra week kerstvakantie van 20 tot en met 24 december 2021, zullen zelfstandigen met kinderen in het kleuter- en/of basisonderwijs een beroep kunnen doen op het bestaande systeem van het crisis-overbruggingsrecht voor de opvang van kinderen.

Lees meer: Crisis-overbruggingsrecht voor opvang kinderen tijdens extra week kerstvakantie

2. Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen die financiële problemen ondervinden door het coronavirus konden in 2021 een uitstel van betaling krijgen voor de sociale bijdragen, zonder dat daarvoor verhogingen werden aangerekend. Er werd één jaar uitstel toegekend.
Zelfstandigen kunnen nog steeds een vermindering aanvragen van de sociale bijdragen indien de beroepsinkomsten van het jaar lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Lees meer: Steunmaatregelen inzake sociale bijdragen

3. Socio-economische maatregelen: tijdelijke werkloosheid 

Ondernemingen die hun medewerkers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen omwille van het coronavirus, bv. ondernemingen die door de maatregelen van de regering verplicht gesloten dienen te blijven of ondernemingen die geconfronteerd worden met een stopzetting van de productie door problemen met de toelevering of een afname van cliënteel kunnen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid door overmacht. 

Lees meer: Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus

4. Het overbruggingsrecht in 2021

Zelfstandigen die hun activiteiten gedeeltelijk of volledig stopzetten of een grote omzetdaling kennen ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen. 

Lees meer: Het overbruggingsrecht vanaf oktober 2021

5. Investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25%

Om ondernemingen ook tijdens de coronacrisis aan te moedigen om te blijven investeren wordt de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen die zijn uitgevoerd tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022.

Lees meer: Tijdelijke verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in afschrijfbare vaste activa 

6. Vrijstelling van de FAVV-bijdrage

Ter ondersteuning van de horeca en ambulante zaken, werd ook in 2021 de vrijstelling van de bijdrage aan het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen goedgekeurd. 

7. Uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage

De overheid besliste om de betaaldatum van de vennootschapsbijdrage voor 2021 uitzonderlijk op te schuiven naar 31 december 2021. Daardoor ontvangen vennootschappen dit jaar hun betaaluitnodiging pas in de loop van september en niet tijdens de maand mei zoals dat andere jaren het geval is.

8. Afschaffing decembervoorschot

Het decembervoorschot in de BTW, dat in december 2020 al eenmalig werd afgeschaft, zal vanaf december 2021 definitief afgeschaft worden. Dit jaar zal tegelijkertijd ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing afgeschaft worden. 

9. Verlaging minimumdrempels teruggave van btw

Sinds 1 januari 2021 konden startende bedrijven elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet vragen. Nu werden de minimumdrempels verlaagd, waardoor men voortaan voor kleinere bedragen een teruggave kan vragen. Het gaat om 400 EUR voor periodieke aangiften en 50 EUR voor starters of eindejaaraangiften.

10. Klein verlet voor vaccinatie

Werknemers hebben vanaf 9 april t.e.m. 31 december 2021 recht op een dag betaald verlof (klein verlet) om zich te laten vaccineren. 

11. Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca

Op 21 april werd beslist dat werkgevers in de horeca de jaarlijkse bijdrage aan het vakantiefonds - waarvan arbeiders hun vakantiegeld uitbetaald krijgen - niet moeten betalen in 2021. Deze kost zal gedragen worden door de federale regering, waardoor de arbeiders in de horeca hun vakantiegeld zullen blijven ontvangen.

VLAAMSE MAATREGELEN

Bijkomend heeft de Vlaamse regering extra steunmaatregelen genomen.

1. Het Vlaams Beschermingsmechanisme 11 en 12 (NIEUW)

Het eerste Vlaams Beschermingsmechanisme werd in augustus 2020 in het leven geroepen.
Met deze steunmaatregel wil de Vlaamse overheid bedrijven die geconfronteerd worden met een dreigende omzetdaling of volledig moeten sluiten financieel ondersteunen.

Ondertussen passeerden al meer dan tien verschillende beschermingsmechanismen de revue, maar het basisprincipe bleef steeds hetzelfde. Hoewel de regering eerder had aangekondigd dat Vlaams Beschermingsmechanisme 10 het laatste zou zijn, werd in december toch Vlaams Beschermingsmechanisme 11 in het leven geroepen en volgt zelfs nog een Vlaams Beschermingsmechanisme 12 voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022

Deze laatste maatregel wordt nog aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels en moet dus nog officieel in werking treden.

Lees meer: Overzicht Vlaams Beschermingsmechanisme

2. Globalisatiemechanisme voor 2021 (onder voorbehoud)(NIEUW)

Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.

Deze maatregel wordt nog aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen (vermoedelijk in januari 2022). 

3. Overbruggingslening (NIEUW)

Om de moeilijke periode te overbruggen, werd ook een overbruggingslening in het leven geroepen. Die kan dienen voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur.

Het minimumbedrag voor de lening is € 10.000, het maximumbedrag is afhankelijk van de grootte of omzet van de onderneming en kan oplopen tot  € 200.000 (bij minder dan 50 werknemers) of zelfs tot € 400.000 (van 50 tot 250 werknemers).

De lening heeft een looptijd van 2 of 3 jaar met een rente van 1% en kan gecombineerd worden met andere leningen (bv. de heropstartlening). De terugbetaling gebeurt per trimester in gelijke schijven na een vrijgestelde periode van 12 maanden.

De aanvraag voor de overbruggingslening kan vanaf 28 februari (14 uur) ingediend worden via VLAIO.

Opgelet! Ondernemingen die openstaande shculden hebben vij VLAIO, PMV, FIO of het Vlaams Gewest komen niet in aanmerking voor de overbruggingslening.

4. Steunmaatregel toerisme

Er wordt een budget van 5 miljoen vrijgemaakt voor jeugd- en sociaal toerisme. Ook zal dit jaar geen pacht geïnd worden bij zijn jeugdherbergen.

5. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies

Begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij één van onderstaande subsidies, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen:

 • Baekeland-mandaten
 • Ecologiepremie+
 • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
 • Innovatiemandaten (IM)
 • Onderzoeksproject
 • Ontwikkelingsproject
 • Strategische ecologiesteun (STRES)
 • Strategische Transformatiesteun (STS)
 • Thematische ICON-projecten

6. Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie op de website van het departement Landbouw & Visserij.

VERPLICHTE TELEWERKAANGIFTE

Sinds 1 april 2021 zijn werkgevers verplicht om een maandelijkse aangifte te doen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) van het totaal aantal werknemers per vestiging en het aantal werknemers die hun functie onmogelijk van thuis uit kunnen uitoefenen.

Lees meer: De verplichte telewerkaangifte

STEUNMAATREGELEN PER STAD EN GEMEENTE

Voor een overzicht van de steunmaatregelen per stad en gemeente, kan u terecht op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

AFGELOPEN MAATREGELEN

FEDERALE MAATREGELEN

1. De relance-uitkering bestaat niet meer in 2021.

2. Vanaf 1 oktober 2021 vervalt het verlaagd btw-tarief van 6% in de horeca. De oude tarieven zijn weer van kracht.

Lees meer: Afschaffing tijdelijk verlaagd btw-tarief in de horeca 

3. Fiscale schulden en btw: ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis konden tot 30 september 2021 een afbetalingsplan aanvragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonen belasting bij de FOD Financiën.

4. Bankenplan: op 22 maart 2020 hebben de federale overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bekend gemaakt dat bestaat uit een uitstel van betalingen van bestaande leningen tot 31 maart 2021 en een soepele regeling voor overheidswaarborgen bij nieuwe kredieten. Deze maatregel werd voor bestaande kredieten verlengd tot 30 juni 2021.

5. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen: het corona-ouderschapsverlof kon opgenomen worden van 1 mei tot en met 30 september 2020. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 kunnen zelfstandigen beroep doen op de 4de pijler van het nieuw crisis-overbruggingsrecht: kinderopvang.

6. Corona tax shelter: wie participeerde in het kapitaal van bedrijven die tijdens de eerste golf van de coronapandemie een aanzienlijke omzetdaling kenden, kon aanspraak maken op een belastingvermindering van 20% in de personenbelasting. Deze maatregel werd nadien uitgebreid naar bedrijven die zwaar leden (of lijden) onder de tweede golf van de pandemie.

7. Lagere nalatigheidsinteresten in de btw en accijnsrechten: de tarieven voor de nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw en accijnsrechten werden gelijkgesteld met deze in de inkomstenbelastingen: het tarief daalt hierdoor drastisch van 9,6% naar respectievelijk 4% en 2%. Bovendien wordt de hoge btw-boete voor te late betaling ook verminderd van 15% naar 10%. Deze maatregelen golden enkel voor het tweede kwartaal van 2021.

8. Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur: verhuurders die in maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtscholden van huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen, kunnen genieten van een belastingvermindering (natuurlijke personen) die of belastingkrediet (vennootschappen) dat 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen bedraagt. Op 18 mei 2021 besloot het kernkabinet van de federale regering om deze maatregel te verlengen voor de maanden juni, juli, augustus en september.

9. RSZ-vermindering als stimulans voor wedertewerkstelling: in het derde kwartaal van 2021 werd een RSZ-vermindering ingevoerd voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering gold voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.  Deze maatregel gold voor alle activiteitensectoren en is bedoeld om de werkgelegenheid een boost te geven in het kader van de geplande heropeningen. 

10. Stimuleren van studentenjobs in sectoren die heropenen: studentenjobs spelen een belangrijke rol in de horeca, de evenementensector en de culturele sector. De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkte in de gesloten sectoren die weer mochtenopenen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in zijn jaarlijkse quotum. Onder normale omstandigheden mogen studenten maximaal 475 uur per jaar werken. Deze maatregel moest de betrokken sectoren helpen een nieuwe start te maken, door hun flexibiliteit en extra middelen te bieden.

VLAAMSE MAATREGELEN

1. Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting: voor het aanslagjaar 2020 kregenondernemingen 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting.

2. Het corona globalisatiemechanisme: zwaar getroffen sectoren konden vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021 een beroep doen op een nieuwe steunmaatregel die op 26 februari 2021 door de Vlaamse regering in het leven werd geroepen: het corona globalisatiemechanisme. Ondernemingen die van 1 april t.e.m. 31 december 2020 een omzetverlies van minstens 60% en een boekhoudkundig verlies hebben geleden, kwamen in aanmerking voor deze maatregel. Zij konden rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 (excl. BTW). Meer informatie op de website van het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). 

ESSENTIELE BEDRIJVEN TIJDENS DE CORONACRISIS

De lijst van essentiële bedrijven, alsook de werkorganisatie voor (niet) essentiële bedrijven tijdens de coronacrisis werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer: Werkorganisatie voor (niet) essentiële bedrijven


Wij houden deze pagina steeds up to date. Heeft u bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief