• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Waarom is het interessant om een zorgvolmacht op te stellen?

Gepost op 20 oktober 2020 in Algemeen

Met de zorgvolmacht kan proactief toestemming gegeven worden aan één of meerdere personen om de persoonlijke belangen te behartigen en/of het vermogen te beheren op het moment dat de lastgever wilsonbekwaam is geworden.

Hoe moet de zorgvolmacht worden opgemaakt?

Een zorgvolmacht moet worden opgemaakt op het moment dat de persoon nog bekwaam is en deze dus volledig de gevolgen begrijpt van de volmacht.

Er kan in de zorgvolmacht bepaald worden vanaf wanneer deze in werking treedt. Zo kan de volmacht onmiddellijk ingaan, maar kan deze tevens pas in werking treden op het moment dat de lastgever wilsonbekwaam is geworden. Een zorgvolmacht moet geregistreerd worden in het Centraal Register van de Lastgevingsovereenkomsten (CRL), zoniet heeft deze geen uitwerking. De registratie kan gebeuren  via een notaris of via de Griffie van het vredegerecht.

Indien de lasthebber handelingen moet stellen waarvoor de tussenkomst van een notaris vereist is (bv. een schenking of een aan- of verkoop van een onroerend goed), moet de zorgvolmacht opgenomen zijn in een notariële akte.

Wie kan als lasthebber worden aangeduid?

De lastgever kan vrij kiezen wie hij als lasthebber of lasthebbers aanduidt. Meestal is dit een familielid, bv. de echtgenoot of de kinderen.  Er kan best ook een opvolger van de lasthebber worden aangeduid in het geval de aangeduide lasthebber de opdracht niet meer kan of wil uitoefenen. De enige voorwaarde is dat de lasthebber de toevertrouwde opdracht aanvaardt.

Voor het uitvoeren van de opdracht wordt doorgaans geen vergoeding betaald aan de lasthebber. Een onkostenvergoeding is daarentegen wel gangbaar.

Welke beslissingen kan de lasthebber nemen?

De zorgvolmacht bepaalt welke bevoegdheden en taken worden toegewezen aan de lasthebber of lasthebbers. Er kunnen zowel beslissingen rond het vermogen, alsook persoonlijke beslissingen worden opgenomen.

  • Beslissingen rond het vermogen: zowel daden van beheer (verhuren van onroerend goed, uitvoeren van betalingen, beleggen van inkomsten,...) als daden van beschikking (aan- of verkoop van een onroerend goed, schenkingen,…)
  • Persoonlijke beslissingen: wensen omtrent de woonplaats, de voorkeur van woonzorgcentrum, keuze van arts,…

Het is hierbij belangrijk dat zo duidelijk en volledig mogelijk wordt omschreven welke handelingen in naam van de lastgever mogen worden uitgevoerd.

Indien er meerder lasthebbers worden aangesteld, moet ook worden aangegeven of deze afzonderlijke of samen optreden. De bevoegdheden kunnen namelijk ook onder verschillende personen worden verdeeld. Voor beslissingen met een grotere impact op het vermogen is het raadzaam om modaliteiten op te nemen, zoals bv. dat de handtekening van alle lasthebbers is vereist of dat er een akkoord van andere personen nodig is.

De lasthebber dient de lastgever zoveel mogelijk te betrekken bij deze beslissingen (in verhouding tot zijn begripsvermogen) en moet minstens één keer per jaar overleg hebben met de lastgever.

Wat indien er geen zorgvolmacht werd opgemaakt?

Indien geen zorgvolmacht werd opgemaakt, zal in het geval van wilsonbekwaamheid een bewindvoerder worden aangesteld door de vrederechter om het vermogen te beheren onder zijn toezicht. Deze persoon kan een familielid zijn, maar ook evengoed een derde, zoals bv. een advocaat.  Een nadeel van de bewindvoering is dat de mogelijkheden op het vlak van successieplanning uiterst worden beperkt gezien er steeds akkoord moet worden gevraagd van de rechter. Met een zorgvolmacht zal de lasthebber zelf kunnen handelen, zonder voorafgaande toestemming.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief