• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Nieuwe btw-regeling voor (para)medische beroepen vanaf 1 januari 2022

Gepost op 17 september 2021 in Fiscaliteit

In haar arrest van 5 december 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de huidige Belgische regeling met betrekking tot de btw-vrijstelling van (para)medische beroepen niet in overeenstemming is met de Europese btw-richtlijn. Met enige vertraging werd het wetsontwerp betreffende de hervorming van deze regeling op 11 juli 2021 goedgekeurd. Concreet houdt deze wetsaanpassing in dat heel wat (para)medici vanaf 1 januari 2022 gedeeltelijk btw-plichtig zullen worden.

  • Volgens de huidige regeling zijn alle (para)medische diensten die door erkende en gereglementeerde (para)medische beroepsbeoefenaars verstrekt worden vrijgesteld van btw, behalve behandelingen en ingrepen van esthetische aard.
  • Vanaf 1 januari 2022 zal elke behandeling of ingreep met een therapeutisch doel door zowel erkende als niet-erkende zorgverstrekkers (die aan de voorwaarden van bekwaamheid en competentie voldoen) vrijgesteld worden van btw.

Wat houdt de huidige regeling in?

Momenteel zijn de diensten van zorgverstrekkers zoals artsen, tandartsen en kinesisten vrijgesteld van btw. Het betreft hier alle diensten verricht in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid, dus de vrijstelling geldt bijvoorbeeld ook voor een medische expertise in een gerechtelijk onderzoek.

De vrijstelling geldt ook voor de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging, alsook de diensten en de leveringen van goederen die hier nauw mee samenhangen, verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria.

Daarnaast zijn ook beoefenaars van erkende en gereglementeerde paramedische beroepen met betrekking tot hun diensten van paramedische aard die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur vrijgesteld van btw.

Uitgesloten van deze vrijstelling zijn verrichte diensten met betrekking tot ingrepen en behandelingen van esthetische aard.

Wat verandert er?

Tot op heden worden bepaalde (para)medische beroepen, zoals bijvoorbeeld chiropractors of osteopaten, uitgesloten van de btw-vrijstelling, ondanks het feit dat zij medische behandelingen verstrekken. Ook het vage onderscheid tussen esthetische en niet-esthetische ingrepen en behandelingen stuit op verzet, aangezien de esthetische ingrepen uitgevoerd door bijvoorbeeld orthodontisten wel vrijgesteld zijn en deze uitgevoerd door plastische chirurgen niet.

Het nieuwe wetsontwerp voorziet enerzijds een beperking en anderzijds een uitbreiding van de huidige btw-regeling omtrent (para)medische beroepen.

Wat de aard van de verstrekte diensten betreft, wordt de bestaande vrijstellingsregeling beperkt: vanaf 1 januari 2022 zullen alle niet-therapeutische behandelingen en ingrepen btw-plichtig worden. Enkel (para)medische diensten met een therapeutisch doel zullen met andere woorden nog kunnen genieten van de vrijstellingsregeling. De btw-administratie zal binnenkort in een circulaire verduidelijken welke activiteiten en diensten al dan niet onder de noemer ‘therapeutische behandelingen en ingrepen’ zullen vallen.

Deze wijziging zal tot gevolg hebben dat heel wat (para)medici, zoals bijvoorbeeld de arts die ook zijn medische expertise aanbiedt bij gerechtelijke onderzoeken, gemengd btw-plichtig zullen worden. Zij hebben dan geen volledig recht op aftrek meer, maar kunnen de btw over hun aankopen slechts in aftrek brengen voor zover deze aankopen gebruikt worden voor de handelingen waarover btw verschuldigd is. Bepaalde beroepsbeoefenaars zullen bovendien gehouden worden aan het indienen van periodieke btw-aangiftes.

Wat de hoedanigheid van de dienstverstrekker betreft, wordt de regeling uitgebreid: ook beoefenaars van niet-gereglementeerde (para)medische beroepen zullen vanaf 1 januari 2022 in aanmerking komen voor de vrijstellingsregeling indien zij kunnen aantonen dat zij over de nodige kwalificaties beschikken om medische verzorging te verrichten van een equivalent kwaliteitsniveau. Zo zullen bijvoorbeeld chiropractors en osteopaten die over een diploma, certificaat of getuigschrift beschikken van een erkende universiteit, hogeschool of andere Belgische onderwijsinstelling, niet langer uitgesloten worden van de btw-vrijstelling.

 

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief