• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Versoepeling ficheverplichting 281.50

Gepost op 16 juni 2022 in Algemeen

Om de administratieve last die de ficheverplichting 281.50 meebrengt voor ondernemingen te verlichten, werden in de ‘Wet diverse fiscale bepalingen’ van 21 januari 2022 een aantal welkome uitzonderingen op deze fiscale meldingsplicht aangekondigd.

  • Tot voor kort moesten alle vennootschappen of zelfstandigen die vergoedingen of voordelen alle aard toekenden, vóór 30 juni van het daaropvolgende jaar individuele fiches 281.50 indienen.
  • In de ‘Wet diverse fiscale bepalingen’ werd de ficheverplichting vanaf 1 januari 2021 reeds opgeheven voor kosten verbonden aan diensten of leveringen door een belastingplichtige gevestigd in de Europese Economische Ruimte.
  • Een bijkomende vereenvoudiging werd vastgelegd in het KB dat op 26 april 2022 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad: vanaf 6 mei 2022 vervalt de ficheverplichting indien het totale bedrag per begunstigde per jaar de drempel van 250 euro niet overschrijdt.

Wat hield de regelgeving oorspronkelijk in?

De fiches 281.50 hebben betrekking op betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, restorno’s, (toevallige en niet-toevallige) vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen alle aard die voor de verkrijgers belastbare beroepsinkomsten vormen.

Om te voorkomen dat deze beroepskosten als niet-aftrekbaar worden bestempeld of dat er een aanslag wegens geheime commissielonen wordt gevestigd, moeten ze verantwoord worden aan de hand van individuele fiches 281.50 en een samenvattende opgave. De fiches moeten steeds vóór 30 juni van het volgende jaar ingediend worden.

Voor vergoedingen die werden toegekend aan een aan de Belgische boekhoudwetgeving onderworpen verkrijger die voor de dienst een btw-factuur had uitgereikt, bestond reeds een administratieve tolerantie. Voor Vergoedingen aan buitenlandse ondernemingen gold daarentegen altijd een meldingsplicht.

Daarnaast was er al een administratieve tolerantie van kracht indien het totale bedrag per verkrijger per jaar niet hoger was dan 125 euro.

Welke versoepelingen werden doorgevoerd?

Met het oog op de administratieve vereenvoudiging werden met de ‘Wet diverse fiscale bepalingen’ van 21 januari 2022 twee uitzonderingen op de ficheverplichting ingevoerd:

  • Betalingen aan dienstverrichters die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, IJsland & Noorwegen) en waarvoor een btw-factuur of gelijkwaardig document werd uitgereikt, moeten niet meer gerapporteerd worden. Deze versoepeling geldt voor de betaalde of toegekende inkomsten vanaf 1 januari 2021.
  • In diezelfde wet werd aan de Koning de bevoegdheid gegeven een drempelbedrag te bepalen waaronder de ficheverplichting wegvalt. Dit drempelbedrag werd vastgelegd in een Koninklijk Besluit dat op 26 april 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad: vanaf 6 mei 2022 wordt de ficheverplichting opgeheven wanneer het totaalbedrag per verkrijger per jaar niet hoger is dan 250 euro.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief