• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Welke vermindering op mijn onroerende voorheffing kan ik claimen?

Gepost op 31 mei 2024 in Fiscaliteit

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die in de gewesten wordt geheven op onroerende goederen, zoals vastgoed, gronden en gebouwen. De belasting wordt opgelegd aan eenieder die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is van een aan deze belasting onderworpen goed. Als berekeningsgrondslag wordt het geïndexeerde kadastraal inkomen gebruikt. De totaal verschuldigde onroerende voorheffing bestaat uit een gedeelte voor het Vlaams Gewest, een gedeelte voor de provincie en een gedeelte voor de gemeente waar het belastbare goed is gelegen. In een aantal gevallen voorziet de Vlaamse decreetgever in een vermindering van de principieel verschuldigde onroerende voorheffing. Een aantal van deze verminderingen worden automatisch toegepast. Een aantal worden enkel verleend op aanvraag van de belastingschuldige. Dit artikel bespreekt de meest voorkomende verminderingen.

1) Vermindering voor energiezuinige woningen

Er kan een in de tijd beperkte procentuele vermindering op de onroerende voorheffing worden toegekend voor woningen waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend én die een voldoende laag E-peil hebben. Deze vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die met nieuwbouw gelijkgesteld worden alsook voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan. De vermindering bedraagt 50 of 100 % in functie van het E-Peil, en dit gedurende maximaal 5 jaar. Een overzicht van de verminderingen voor energiezuinige woningen, vindt u hier

2) Vermindering wegens kinderlast

De woning die op 1 januari van het aanslagjaar wordt betrokken door een gezin met minstens twee gedomicilieerde gezinsbijslaggerechtigde kinderen, genieten van een forfaitaire vermindering op de onroerende voorheffing. Een gehandicapt kind wordt voor twee gerekend. Bij co-ouderschap wordt de vermindering uitgesplitst tussen beide partners.

Omdat de onroerende voorheffing niet ten laste valt van een huurder van een onroerend goed, en de vermindering op de onroerende voorheffing bijgevolg wordt toegekend op het aanslagbiljet aan de verhuurder, mag de huurder deze vermindering – omwille van kinderen ten laste – in mindering brengen van de huurprijs die hij/zij betaalt aan de verhuurder.

3) Vermindering wegens bescheiden (nieuwbouw)woning

Een belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar in een bescheiden woning (d.i. een woning met een niet-geïndexeerd KI van minder dan 745 EUR) zijn hoofdverblijfplaats heeft volgens het bevolkingsregister, krijgt een vermindering van 25% van de verschuldigde onroerende voorheffing. Niet enkel de woning waar de belastingplichtige zijn hoofdverblijfplaats heeft en waarvoor de vermindering wordt genoten dient een niet-geïndexeerd KI van minder dan 745 EUR te hebben, maar ook de som van het niet-geïndexeerd KI van alle in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen dient lager te zijn dan 745 EUR.

Op uitdrukkelijke aanvraag van de belastingplichtige wordt deze vermindering van 25% verhoogd tot 50% voor een tijdperk van 5 jaar die aanvangt met het eerste jaar waarvoor de onroerende voorheffing is verschuldigd, als het een woning betreft die de belastingplichtige heeft laten bouwen of nieuw gebouwd heeft aangekocht. Onze adviseurs kunnen u helpen met de aanvraag van deze vermindering.

4) Vermindering wegens improductiviteit

De onroerende voorheffing kan – na expliciet verzoek - proportioneel verminderd worden indien een onroerend goed niet productief geweest is dan wel niet in gebruik werd genomen gedurende het gehele of een gedeelte van het jaar. De vermindering kan enkel worden toegekend indien het onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht of wanneer het onroerend goed geheel of gedeeltelijk is vernield voor minstens 25% van het totale KI. De periode van 90 dagen hoeft niet noodzakelijkerwijze aansluitend te zijn. Wanneer het onroerend goed langer dan 12 maanden niet in gebruik is genomen, kan de proportionele vermindering alleen worden verleend voor:

1° een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed, opgenomen in een onteigeningsplan;

2° een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed in renovatie of verbouwing met sociaal of cultureel doel, uitgevoerd door een sociale woonorganisatie of in opdracht van een overheid (maximum vermindering 5 jaar)

3° een onroerend goed waarvan door toedoen van een ramp, overmacht, een lopende gerechtelijke of administratieve procedure of onderzoek of niet-afgehandelde procedure van erfenis de belastingplichtige zijn zakelijke rechten niet kan uitoefenen

De proportionele vermindering kan enkel ingeroepen worden wanneer aangetoond wordt dat de leegstand onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige is.

5) Vermindering wegens handicap

Er wordt tevens in een forfaitaire vermindering voorzien voor de woning waar een gehandicapte belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar zijn woonplaats heeft. Deze vermindering is een forfaitair bedrag die wordt berekend volgens de forfaits van toepassing wegens kinderlast, waarbij een gehandicapte belastingplichtige voor twee kinderen wordt geteld.

Deze vermindering kan niet gecombineerd worden met de vermindering wegens oorlogsverminking.

Omdat de onroerende voorheffing niet ten laste valt van een huurder van een onroerend goed, en de vermindering op de onroerende voorheffing bijgevolg wordt toegekend op het aanslagbiljet aan de verhuurder, mag de huurder deze vermindering – omwille van zijn/haar handicap – in mindering brengen van de huurprijs die hij/zij betaalt aan de verhuurder.

6) Vermindering wegens oorlogsverminking

Op expliciete éénmalige aanvraag van de belastingschuldige wordt een vermindering van 20% toegekend voor de woning waar een oorlogsslachtoffer op 1 januari van het aanslagjaar zijn hoofdverblijfplaats heeft. Een oorlogsslachtoffer of oorlogsverminkte is een persoon die wordt getroffen door 100% invaliditeit. Volgende personen komen in aanmerking: militairen van de oorlog 1914-1918, militairen en bepaalde burgers van de oorlog 1940-1945, militairen van de oorlog in Korea (onder bepaalde voorwaarden) en militairen die opdrachten vervulden in het kader van de NAVO, de VN of die erkend werden door de Ministerraad. Bij uw aanvraag dient u een bewijsstuk te voegen waaruit blijkt dat u recht heeft op deze vermindering. De Federale Pensioendienst kan dergelijk bewijsstuk afleveren.

Deze vermindering kan niet gecombineerd worden met de vermindering wegens handicap.

Omdat de onroerende voorheffing niet ten laste valt van een huurder van een onroerend goed, en de vermindering op de onroerende voorheffing bijgevolg wordt toegekend op het aanslagbiljet aan de verhuurder, mag de huurder deze vermindering – omwille van zijn/haar oorlogsverminking – in mindering brengen van de huurprijs die hij/zij betaalt aan de verhuurder.

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

DISCLAIMER Dit artikel werd gepubliceerd/voor het laatst gewijzigd op 31/05/2024 en werd opgesteld conform de op dat moment geldende wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en interpretaties.
Sinds voormelde datum kunnen er zich wijzigingen voordoen waardoor dit artikel verouderde informatie kan bevatten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief