• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Hoe dien ik bezwaar in tegen een aanslagbiljet?

Gepost op 14 juni 2024 in Fiscaliteit

Een fiscaal geschil tussen een belastingplichtige en de fiscale administratie kan beslecht worden door middel van een administratieve geschillenprocedure. Met betrekking tot inkomstenbelastingen vormt de bezwaarprocedure een belangrijk proceduremiddel om zich te verzetten tegen een door de administratie gevestigde aanslag.

Er zijn een aantal zaken waarmee rekening dient te worden gehouden opdat het ingediende bezwaar tegen de gevestigde aanslag in de personenbelasting/vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting geldig zou zijn.

Vorm – en termijnvereisten

Vorm

Het bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend. Dit kan zowel per gewone brief, aangetekende brief, alsook per e-mail. Het bezwaar wordt best ook ondertekend door de indiener nl. de belastingplichtige of zijn accountant. Hoewel dit laatste geen wettelijke vereiste is, is het toch aanbevolen om te vermijden dat de fiscus zou aanvoeren dat ze betwijfelt dat het bezwaarschrift effectief uitgaat van de belastingplichtige.

Termijn

Het bezwaar moet worden ingediend binnen een termijn van een jaar vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending (de verzendingsdatum wordt vermeld op het aanslagbiljet in kwestie) van het aanslagbiljet of wanneer het aanslagbiljet elektronisch werd toegezonden aan de belastingplichtige, binnen een termijn van een jaar vanaf de dag waarop het via het elektronisch portaal ter beschikking wordt gesteld aan de belastingplichtige. Wanneer de laatste dag van de termijn op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Opdat het bezwaar als tijdig zou worden beschouwd, dient ze binnen voormelde termijnen zijn aangekomen bij de fiscale administratie. Het is aan de belastingplichtige om te bewijzen dat het bezwaar tijdig was. Als het bezwaar werd ingediend middels een aangetekend schrijven, is de postdatum doorslaggevend. Indien het aangetekend schrijven toekomt na de bezwaartermijn, maar is afgestempeld binnen de bezwaartermijn, is het bezwaar tijdig.

Geadresseerde

Het bezwaar dient te worden gericht aan de Adviseur-Generaal van de fiscale administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en/of de boete gevestigd zijn. Indien u per vergissing het bezwaar bij de verkeerde dienst heeft ingediend, wordt deze door de fiscus zelf doorgestuurd naar de bevoegde dienst, zonder dat de initiële indieningsdatum wijzigt.

Tip! Termijn bijna verstreken? Dien uw bezwaar in via een aangetekende brief. Dan geldt immers de poststempel als datum van de indiening. Valt de postdatum op het verzendingsbewijs binnen een termijn van een jaar, dan wordt het bezwaar als tijdig beschouwd, ongeacht de datum waarop de fiscus het bezwaarschrift daadwerkelijk ontvangt. Of zorg voor een elektronische indiening van het bezwaar via MyMinFin tot op de laatste dag van de bezwaartermijn.

Motivatie

Het bezwaarschrift moet goed gemotiveerd zijn en alle gronden in feite en in rechte vermelden waarop de betwisting steunt. Een louter niet akkoord zonder enige verduidelijking is onvoldoende en bijgevolg onontvankelijk.

Zolang de fiscus geen beslissing heeft genomen over het bezwaarschrift, mag de belastingplichtige het bezwaar aanvullen met bijkomende bezwaarschriften, zelfs als deze bijkomende bezwaarschriften buiten de hogervermelde bezwaartermijn van een jaar zouden vallen.

De beslissing van de fiscale administratie

Hoe?

Na ontvangst van het bezwaar zal de belastingadministratie dit onderzoeken en een gemotiveerde beslissing nemen, dewelke per aangetekende brief wordt bekendgemaakt aan de belastingplichtige. Indien het bezwaar wordt aanvaard, zal dit leiden tot een herziening van de aanslag in het voordeel van de belastingplichtige. Als het bezwaar echter wordt afgewezen, kan de belastingplichtige verdere stappen ondernemen, zoals het instellen van een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg. 

Wanneer?

Er wordt geen wettelijke termijn opgelegd waarbinnen de fiscale administratie moet antwoorden op het bezwaarschrift. Indien echter na een termijn van 6 maanden (9 maanden wanneer de betwiste aanslag van ambtswege gevestigd werd) nog geen beslissing werd genomen kan de belastingplichtige een vordering in rechte instellen bij de rechtbank van eerste aanleg.

Er mag geen beslissing genomen worden over een bezwaar zolang er een bemiddelingsaanvraag lopende is bij de Fiscale Bemiddelingsdienst. Anderzijds kan er geen verzoek bij de Fiscale Bemiddelingsdienst meer worden ingediend van zodra de fiscale administratie een beslissing heeft geveld over het ingediende bezwaarschrift.

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

DISCLAIMER Dit artikel werd gepubliceerd/voor het laatst gewijzigd op 14/06/2024 en werd opgesteld conform de op dat moment geldende wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en interpretaties.
Sinds voormelde datum kunnen er zich wijzigingen voordoen waardoor dit artikel verouderde informatie kan bevatten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief