• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Halfjaarlijkse aanpassing van de intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties

Halfjaarlijkse aanpassing van de interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties

Gepost op 7 december 2015 in Algemeen

Lange betalingstermijnen en betalingsvertragingen kunnen schadelijk zijn voor uw onderneming. De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vormt een duidelijk juridisch kader voor betalingen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. Voor het tweede semester van 2015 bedraagt de halfjaarlijkse aanpassing van de interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties 8,50%.

Voor leveringen, diensten én werken

Het regime van de betalingsachterstand bij handelstransacties wordt sinds 16 maart 2013 toegepast op elke transactie tegen betaling:

 • tussen ondernemingen onderling (ook tussen vrije beroepers, zelfstandigen of non-profitbedrijven); of
 • tussen ondernemingen en overheidsinstanties (bvb. gemeenten, provincies, etc.), waarbij de overheid de schuldenaar is en het gaat over kleine opdrachten (minder dan 8.500 euro of minder dan 17.000 euro in de sectoren post, energie, water of vervoer).

Die transactie moet leiden tot het verrichten van diensten, het leveren van goederen of het ontwerpen en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken.

Betaalt men niet binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, dan is een wettelijke interest verschuldigd als de partijen in hun contract geen andere interestvoet overeengekomen zijn. Deze termijn start:

 • vanaf de ontvangst van de factuur,
 • vanaf de ontvangst van de goederen of diensten of het uitvoeren van de werken,
 • na het aanvaarden of de controle ervan, en ten laatste vanaf het aflopen van de verificatietermijn.

Contractuele afspraken over een langere betaaltermijn zijn dus niet onmogelijk, tenzij deze afspraken erg duidelijk nadelig zijn voor de schuldeiser. Een termijn van 60 kalenderdagen is op basis van de gangbare commerciële gebruiken in heel wat sectoren in de praktijk aanvaardbaar. Bedingen die interest uitsluiten, beschouwt men als kennelijk onbillijk.

De schuldeiser die wordt geconfronteerd met een laattijdige betaling kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 40 euro eisen voor de invorderingskosten.

Interestvoeten eerste semester 2015

De halfjaarlijkse aanpassing van de interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties maakt men in het Belgisch Staatsblad bekend. Door een wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties worden gedurende een overgangsperiode van 2 jaar 2 verschillende interestvoeten toegepast, naargelang het gaat om een betaling in uitvoering van een overeenkomst gesloten vóór 16 maart 2013, dan wel in uitvoering van een overeenkomst gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013. Deze dubbele interestvoet moet vermijden dat overeenkomsten van onbepaalde duur of zeer lange duur die vóór de inwerkingtreding van de wet zijn gesloten, ontsnappen aan de toepassing van de nieuwe (hogere) interestvoet.

Voor het eerste semester van 2015 bepaalde men een dubbele interestvoet voor achterstallige betalingen bij handelstransacties:

 • voor overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013: 7,50% vanaf 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2015 en 8,50% vanaf 16 maart 2015;
 • voor overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013: 8,50% vanaf 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015.

Interestvoet tweede semester 2015

Er geldt vanaf het tweede semester van 2015 opnieuw slechts één interestvoet. Deze bedraagt 8,50% voor achterstallige betalingen bij handelstransacties vanaf 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief