• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscaal advies: een geschil met de fiscus en de behandeling van het bezwaarschrift door de administratie

Gepost op 19 januari 2016 in Fiscaliteit

Eerder legden we al uit hoe u bij de administratie zelf een bezwaar kunt aantekenen als u het niet eens bent met de aanslag die de fiscus u wil opleggen. Na het bezwaar correct te hebben ingediend, volgt de behandeling ervan door de administratie. In deze bijdrage bekijken we hoe de rest van de procedure verloopt.

Ontvankelijkheid van het bezwaar

Eerst zal de administratie nagaan of het bezwaar ontvankelijk is. Met andere woorden: controleren of aan alle vereisten is voldaan:

  • het bezwaar is schriftelijk ingediend;
  • het bezwaar is ondertekend;
  • het bezwaar is door de juiste persoon ingediend;
  • het bezwaar is bij de juiste persoon ingediend;
  • het bezwaar is tijdig ingediend (binnen de 6 maanden);
  • het bezwaar is gemotiveerd.

Voldoet het bezwaar niet aan één of meerdere van de voorwaarden, dan is het onontvankelijk. Het bezwaar wordt dan niet verder behandeld. Zelfs als u ten gronde wel gelijk zou hebben, kunt u geen gelijk meer krijgen.

Onderzoek van het bezwaar door de bevoegde ambtenaar

Het bezwaarschrift wordt onderzocht door een ambtenaar die een hogere graad heeft dan een controleur, bijvoorbeeld een eerstaanwijzend inspecteur. Bij de controle van de aangifte heeft hij dezelfde bevoegdheden en bewijsmiddelen als de controleur. Zo mag hij de nodige inlichtingen opvragen bij financiële instellingen.

Als u dat wilt en vraagt, kunt u door de onderzoekende ambtenaar worden gehoord voor hij een uitspraak doet. U mag ook vragen om (bepaalde stukken van) het dossier in te kijken. Wilt u worden gehoord, dan moet u dat in het bezwaarschrift zelf al vragen. De ambtenaar mag uw verzoek om te worden gehoord normaliter niet zomaar naast zich neerleggen. In sommige stukken heeft u echter geen inzage, bijvoorbeeld stukken die betrekking hebben op het beroepsgeheim van de ambtenaar, (anonieme) verklikkingsbrieven, etc..

Uitspraak over het bezwaar door de gewestelijk directeur

De uiteindelijke uitspraak op het bezwaarschrift gebeurt door de gewestelijk directeur, of de ambtenaar die hij daarvoor aanstelt (de inspecteur geschillen). De directeur is verplicht om de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken na te leven. Dit betekent dat men op een Nederlandstalig bezwaarschrift in het Nederlands moet antwoorden, op een Frans bezwaarschrift in het Frans en op een Duits bezwaarschrift (bijvoorbeeld van een inwoner van Eupen) in het Duits.

De (beslissende) gewestelijk directeur moet de beslissing ondertekenen. Zonder een onleesbare handtekening is die ongeldig, want dan kan men niet controleren of de bevoegde ambtenaar de beslissing wel heeft genomen. De beslissing moet ook gemotiveerd of met redenen omkleed zijn. Met andere woorden: de beslissende ambtenaar moet verklaren waarom hij uw argumenten afwijst of aanvaardt. De directeur moet op elk van uw grieven (argumenten) antwoorden. Er is geen concrete termijn voorgeschreven, waarbinnen de directeur moet beslissen. Maar het moet wel binnen een redelijke termijn gebeuren. Uiteindelijk maakt men u de beslissing per aangetekend schrijven bekend.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief