• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Leasing boekhoudkundig verwerken met de CBN

Leasing boekhoudkundig verwerken met de CBN

Gepost op 19 januari 2016 in Boekhouding

De boekhoudrechtelijke kwalificatie van een leasingovereenkomst is van belang om te bepalen welke boekhoudkundige verwerking men moet toepassen. Financiële leasing verschijnt aan de actiefzijde van de balans van de leasingnemer. Alle andere transacties, zoals huur en operationele leasing, die niet voldoen aan de voorwaarden van financiële leasing, behandelt men boekhoudkundig als huur. Onlangs heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een (overzichts)advies 2015/4 gepubliceerd met de belangrijkste principes inzake leasing.

Juridische definitie van leasing

Leasing is een vorm van financiering waarbij de leasinggever of lessor bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen, bedrijfsuitrusting of duurzame consumptiegoederen aankoopt en die gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de leasingnemer of lessee. De lessor blijft juridisch eigenaar van de geleasede goederen. Meestal bevat een leasingcontract een koopoptie die de lessee de mogelijkheid biedt om, zonder verplichting, tegen een bij de afsluiting van het contract vastgelegde prijs aan het einde van de overeenkomst eigenaar te worden van het goed.

Boekhoudkundige definitie van leasing

De boekhoudrechtelijke kwalificatie van de leasingovereenkomst steunt op artikel 95 van het KB/W.Venn. (koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen). Dit artikel is een opsomming van een aantal kenmerken waaraan een financiële leasingovereenkomst in boekhoudkundig opzicht moet voldoen.

Binnen de materiële vaste activa maakt men daarbij een onderscheid tussen de gebruiksrechten op lange termijn op bebouwde onroerende goederen (onroerende leasing) en de gebruiksrechten op roerende goederen (roerende leasing). Zijn de voorwaarden vervuld, dan moeten zowel de leasinggever als de leasingnemer de verrichting in hun boekhouding volgens specifieke regels verwerken (zie verder).

Is de overeenkomst niet gekwalificeerd als een financiële leasing, dan spreekt men van een huur, een operationele leasing of een “non full-payout lease”. Om op boekhoudrechtelijk vlak dus een onderscheid te maken tussen een leasing en een gewone verhuring is de integrale wedersamenstelling van het door de leasinggever geïnvesteerde kapitaal een belangrijk criterium. Ook de rente en de kosten van de verrichting moeten door middel van de termijnen zijn gedekt.

Boekhoudkundige verwerking door de leasingnemer

De leasingnemer boekt de hem toegekende gebruiksrechten aan de actiefzijde van de balans, en neemt de nog verschuldigde kapitaalbetalingen op aan de passiefzijde onder de schulden. Omdat de aankoopoptie voor hem niet verplicht is, representeert het bedrag van de aankoopoptie geen schuld aan de passiefzijde van zijn balans. Dit bedrag moet worden geboekt onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Het geleasede goed wordt afgeschreven volgens de regels die voor het onderliggend actiefbestanddeel van toepassing zijn.

Boekhoudkundige verwerking door de leasinggever

De leasinggever heeft een vordering op de leasingnemer ter waarde van de uitstaande kapitaalbetalingen die de leasingnemer is verschuldigd. De winst die ontstaat door de overdracht van het gebruiksrecht, wordt onmiddellijk en integraal als opbrengst geboekt. Is er een aankoopoptie en zal de leasinggever aan het einde van de overeenkomst het verschuldigde bedrag tot lichting van de optie verwerven, dan blijft het bedrag van de aankoopoptie onder de overige materiële vaste activa geboekt staan.

Boekhoudkundige verwerking van huur, operationele leasing, sale and lease back

In geval van huur en operationele leasing komt het in huur gegeven materieel vast actief niet op het actief van de balans van de huurder, maar blijft het staan op het actief van de balans van de verhuurder. De boeking van de huurvergoedingen gebeurt rechtstreeks via het resultaat. Als er contractueel is vastgelegd dat er een grote eerste betaling of een verhoogde eerste huur is, gebeurt de inresultaatname in de periode waarop die betaling van toepassing is.

De kosten of opbrengsten uit sale and lease back verrichtingen verwerkt men via de overlopende rekeningen.

Certifisc, boekhouder in Gent adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief