• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Boekhouder Gent en Oudenaarde: vennootschapsbelasting en vennootschapsbijdrage, kwijtschelding en vrijstelling

Vennootschapsbelasting: vergeten de vennootschapsbijdrage te betalen?

Gepost op 12 juli 2016 in Fiscaliteit

In 2016 betalen vennootschappen dezelfde vennootschapsbijdrage als in 2015. In principe moest die bijdrage uiterlijk zijn betaald op 30 juni 2016. Wat zijn de gevolgen als u de bijdrage bent vergeten te betalen of dit niet kon doen door bijvoorbeeld overmacht?

Wat is de vennootschapsbijdrage?

Elke vennootschap die is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet zich aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds en aan hen een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Die bijdrage is bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Als de vennootschap werd opgericht in de eerste 3 maanden van het jaar, moet de vennootschapsbijdrage worden betaald vóór 1 juli van dat jaar. Vennootschappen die werden opgericht vanaf april, betalen de vennootschapsbijdrage uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van de oprichting. Vzw's, feitelijke verenigingen en burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld.

Elke vennootschap die is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, en in de loop van een jaar wordt opgericht, betaalt de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar. Het bedrag hangt af van de balans van uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar, met andere woorden: van het balanstotaal van telkens 2 jaar terug. Voor 2016 is de basisbijdrage gelijk aan 347,50 euro als het balanstotaal lager is dan 655.873,63 euro. De verhoogde bijdrage van 868,00 euro is van toepassing als het balanstotaal hoger is dan 655.873,63 euro. De bijdrage is ongewijzigd ten opzichte van 2015. Recent opgerichte vennootschappen hebben geen voorlaatste afgesloten boekjaar en betalen de (lage) basisbijdrage.

Verwijlinterest van 1% per kalendermaand

Per maand vertraging rekent men een verhoging van 1% aan op dat deel van de bijdrage dat u nog moet betalen (de maand waarin de bijdrage wordt betaald dus inbegrepen). De verhogingen lopen tot en met de maand waarin de schuld wordt vereffend of tot het moment waarop men de gerechtelijke procedure inleidt.

Voorbeeld

De vennootschap 'Marco', opgericht op 1 februari 2016, moet uiterlijk op 30 juni 2016 een bijdrage betalen van 347,50 euro. Wordt die pas op 14 oktober 2016 betaald, dan moeten zij 13,90 euro verhogingen betalen, nl. 1% van 347,50 euro (= 1/100 x 347,50) x 4 maanden vertraging.

De niet-betaalde bijdragen vordert men via gerechtelijke weg bij de vennootschap. De werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders zijn echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van bijdragen, verhogingen en kosten. Werd de bijdrage niet betaald door de vennootschap, dan kan deze dus steeds van hen worden gevorderd.

Aanvraag tot kwijtschelding van verhoging

Als u niet tijdig kon betalen door bijvoorbeeld overmacht, kan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden. Een aanvraag tot kwijtschelding moet worden gemotiveerd, bijvoorbeeld bij financiële problemen via een kopie van haar balans voor dat jaar, en de eigenlijke bijdrage voor het jaar waarvoor men de kwijtschelding aanvraagt met de bijhorende kosten, bijvoorbeeld herinneringskosten en de gerechtsdeurwaarder, zijn inmiddels betaald. Deze aanvraag moet u indienen bij uw socialeverzekeringsfonds. Vervolgens zal die de aanvraag bezorgen aan het RSVZ.

Tijdelijke of permanente vrijstelling van betaling

De vennootschap kan tijdelijk worden vrijgesteld van de bijdrage als men door middel van een attest van het departement vennootschappen van de Administratie der Directe Belastingen, kan bewijzen dat men gedurende het volledige kalenderjaar geen handels- of burgerlijke activiteiten heeft uitgevoerd. Gedurende de eerste 3 jaar van hun bestaan kunnen beginnende personenvennootschappen (bvba, V.O.F., Comm. VA, etc.) worden vrijgesteld.

In sommige gevallen kan een vennootschap worden vrijgesteld van de betaling van de vennootschapsbijdrage. Een permanente vrijstelling geldt vanaf het bijdragejaar waarin de vennootschap failliet is verklaard, of in geval van een vereffening die in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, of bij een gerechtelijke organisatie.

Wenst u meer informatie over de vennootschapsbijdrage en/of de vennootschapsbelasting, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief