• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscaal advies: erkenning van onbepaalde duur voor maatschappelijk verantwoorde coöperatieve vennootschappen

Fiscaal advies: erkenning van onbepaalde duur voor maatschappelijk verantwoorde coöperatieve vennootschappen

Gepost op 17 augustus 2016 in Management

Aan de erkenning van coöperatieve vennootschappen zijn allerlei voordelen verbonden. De huidige, tijdelijke erkenning, is sinds 1 juni 2016 omgevormd tot een erkenning van onbepaalde duur. Tegelijkertijd zijn de erkenningsvoorwaarden aangepast.

Twee soorten coöperatieve vennootschappen

De coöperatieve vennootschap is een specifieke vorm van handelsvennootschap met een variabel aantal vennoten en grote statutaire vrijheid (zie art. 350 t.e.m. 436 W. Venn.). Er zijn 2 soorten. Wanneer de coöperatieve vennootschap kiest voor de onbeperkte aansprakelijkheid, zijn de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap (cvob). De vennoten van de coöperatieve vennootschap die kiest voor de beperkte aansprakelijkheid, staan slechts in voor de schulden van de vennootschap ten belope van hun inbrengen (cvba).

De basisregels voor beide soorten zijn dezelfde. Er moeten steeds minstens 3 vennoten zijn en 3 oprichters. De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer. Maar voor de cvba gelden wel strengere regels inzake kapitaal.

Erkenning door minister van Economie

De minister van Economie kan een erkenning verlenen aan de coöperatieve vennootschappen die de coöperatieve waarden respecteren. De erkenning garandeert dat deze vennootschappen -in tegenstelling tot de gewone commerciële coöperatieve vennootschappen-  werken volgens de coöperatieve waarden en principes. De erkende cv's worden lid van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NCR). Aan die erkenning zijn uiteraard voorwaarden verbonden:

1° De toetreding van vennoten gebeurt vrijwillig en de vennootschap mag vennoten niet weigeren of uitsluiten, tenzij de betrokkenen niet (langer) voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de statuten, of zij daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

2° De aandelen van het maatschappelijk kapitaal, ook die van ongelijke waarde, binnen iedere waardecategorie scheppen gelijke rechten en verplichtingen.

3° Alle vennoten hebben op de algemene vergadering, in alle zaken, een gelijk stemrecht, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten.

4° De algemene vergadering benoemt de bestuurders en de commissarissen.

5° Het dividend dat wordt uitgekeerd aan de vennoten, mag niet hoger zijn dan 6% van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing.

6° Het voornaamste doel van de vennootschap is het verschaffen van een economisch of sociaal voordeel aan de vennoten ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften.

7° Het mandaat van de bestuurders en de controlerende vennoten is onbezoldigd.

8° Een gedeelte (niet nader bepaald) van de jaarlijkse inkomsten moet vanaf nu voorbehouden worden voor informatieverstrekking aan, en opleiding van de huidige of potentiële leden of het grote publiek.

Nieuw is dat de bestuurders vanaf nu elk jaar een bijzonder verslag moeten opstellen over de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de voorschriften over het dividend (punt 5°), en de informatieverstrekking en opleiding (punt 8°). In voorkomend geval moet die informatie ook in het jaarverslag worden opgenomen. Als de bestuurders geen jaarverslag moeten opstellen, moeten zij het bijzonder verslag bewaren op de zetel van de vennootschap. Daar kunnen de ambtenaren van de FOD Economie het inkijken.

Duur erkenning?

Tot voor kort werden de erkenningen voor 4 jaar toegekend. Maar vorig jaar besliste de regering dat alle erkenningen die vóór 31 mei 2015 waren toegestaan, uitzonderlijk geldig zouden blijven tot 31 mei 2016. Reeds erkende groeperingen en vennootschappen worden nu -sinds 1 juni 2016- automatisch beschouwd als groeperingen en coöperatieve vennootschapen die voor onbepaalde duur zijn erkend. De nieuwe modellen van 'Aanvraag tot erkenning in te vullen door de groepering van coöperatieve vennootschappen' en een model van 'Aanvraag tot erkenning in te vullen door de coöperatieve vennootschap' zijn dus alleen nodig voor erkenningsaanvragen van "nieuwe" groeperingen of "nieuwe" vennootschappen.

De aanvraag tot erkenning kan worden ingediend per elektronische post (AUC@economie.fgov.be). Het postadres is FOD Economie, Dienst Boekhoudrecht, Audit, Coöperatieven, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel. Bij de erkenningsaanvraag moeten voortaan een bewijs van oprichting (bij oprichting in een ander land), de notulen van de laatste algemene vergadering en de jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren (tenzij die beschikbaar zijn op een officiële site, zoals de Balanscentrale) worden gevoegd.

Als uw coöperatieve vennootschap voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een kopie van het ministerieel besluit dat uw vennootschap erkent. Voldoet uw vennootschap niet aan de voorwaarden, dan ontvangt u een gemotiveerde brief.

Nut van de erkenning?

De fiscale, sociale en economische voordelen voor erkende coöperatieven zijn:

  • een belastingvrijstelling van de eerste schijf van 190 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2017) van dividenden;
  • geen herkwalificatie van interesten en dividenden als de interestvoet hoger is dan de interestvoet van de markt of het bedrag van de voorschotten hoger is dan het gestorte kapitaal;
  • een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting indien het belastbaar inkomen niet hoger is dan 322.500 euro ook al valt de vennootschap onder een uitsluiting (voor holdings, dochtermaatschappijen en vennootschappen die geen bezoldiging uitkeren aan één van hun bedrijfsleiders);
  • geen prospectusverplichting bij een openbaar aanbod van beleggingsinstrumenten op het Belgische grondgebied;
  • lasthebbers die tegen een ander loon dan kost en inwoning, het dagelijks beheer of leiding als belangrijkste beroepsactiviteit hebben, genieten van de sociale zekerheid van de werknemers;
  • het gebruik van het 'logo erkenning Nationale Raad voor de Coöperatie' voor publicaties

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief