• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Btw-aangifte: maand- of kwartaalaangever?

Gepost op 3 maart 2023 in Fiscaliteit

Btw-belastingplichtigen moeten periodiek een btw-aangifte indienen. Dat kan per kwartaal of per maand. Wat is het verschil?

  • Algemene regel
  • Wanneer de btw-aangifte indienen?
  • Van maandaangifte naar kwartaalaangifte
  • Van kwartaalaangifte naar maandaangifte

Algemene regel

De regel is dat een belastingplichtige maandelijks zijn periodieke btw-aangifte indient. Belastingplichtigen kunnen evenwel een kwartaalaangifte indienen in plaats van een maandaangifte als hun jaaromzet (exclusief btw) minder dan 2.500.000 euro bedraagt. Die drempel ligt in bepaalde sectoren veel lager. Zo mogen belastingplichtigen die toestellen voor mobiele telefonie, computers en randapparatuur, landvoertuigen met een motor die moeten worden ingeschreven bij de DIV en/of energieproducten leveren slechts een kwartaalaangifte indienen als ze een omzet realiseren van maximaal 250.000 euro.

Maar wat wordt hier verstaan onder omzet? Omzet omvat het totale bedrag (exclusief btw) van alle handelingen die de belastingplichtige uitoefent in het kader van zijn economische activiteit. Hieronder vallen ook de vrijgestelde handelingen, de handelingen die aan een bijzondere regeling zijn onderworpen en de handelingen in het buitenland. De omzet die wordt gerealiseerd in het kader van de bijzondere landbouwregeling, uitzonderlijke ontvangsten en voorschotten vallen er echter buiten.

Zijn sowieso verplicht om een btw-aangifte per maand in te dienen: de belastingplichtigen die maandelijks een opgave van hun intracommunautaire handelingen moeten indienen. Dit zal het geval zijn wanneer de vrijgestelde intracommunautaire leveringen in het betreffende kwartaal of in één van de vier vorige kwartalen hoger was dan 50.000 euro. Tot slot kunnen belastingplichtigen er ook voor vrijwillig voor kiezen om hun btw-aangifte maandelijks te doen. Met andere woorden: een belastingplichtige die in aanmerking komt voor een kwartaalaangifte, maar er toch voor kiest om dit maandelijks te doen. 

Wanneer de btw-aangifte indienen?

Kwartaalaangevers moeten éénmaal per kwartaal hun btw-aangifte indienen. Ook zij moeten dit doen uiterlijk tegen de 20ste van de maand volgend op de periode waarop de aangifte betrekking heeft. Het eerste kwartaal loopt van januari tot maart. De eerste kwartaalaangifte moet dan ook tegen 20 april worden ingediend. De verschuldigde btw moet ten laatste worden betaald op de 20ste van de maand die volgt op de maand of het kwartaal waarin de handelingen hebben plaatsgevonden. Momenteel heeft de ministerraad een wetsontwerp in voorbereiding om wijzigingen door te voeren aan de regelgeving rond de periodieke btw-aangifte. Eén van de voorstellen is dat de indieningstermijn voor kwartaal-aangevers zou gewijzigd worden naar de 25ste van de maand. Dit vanaf het kalenderjaar 2024.

Een maandaangever moet zijn btw-aangifte indienen uiterlijk tegen de 20ste van de maand volgend op de maand waarop zij betrekking heeft. Is de 20ste een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan krijgt de belastingplichtige uitstel tot de eerstvolgende werkdag. Ingevolge het wetsontwerp zal de uiterste indieningsdatum voor maandaangevers ongewijzigd blijven.

Als u na de vervaldag betaalt, zullen nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn. De toepasselijke rentevoet voor nalatigheidsinteresten in 2023 bedraagt 8% per jaar. Het betalen van voorschotten (vòòr de uiterste betaaldatum) is al een tijdje niet langer verplicht, maar wel nog toegelaten.

Tijdens de zomervakantie zijn er afwijkende data van toepassing, die jaarlijks worden bekendgemaakt. Dit uitstel geldt uitsluitend voor het indienen van de btw-aangifte, niet voor het betalen van de belasting. In principe liggen deze data rond 10 augustus in plaats van 20 juli (voor de maandaangifte van juni en de kwartaalaangifte van het tweede kwartaal april-juni) en 10 september in plaats van 20 augustus (voor de maandaangifte van juli).

Van maandaangifte naar kwartaalaangifte

Wil een maandaangever overstappen naar kwartaalaangiftes (en voldoet hij aan de voorwaarden), dan is hij verplicht om dat aan te vragen bij het bevoegde btw-controlekantoor. Dit kan door een gemotiveerd schriftelijk verzoek in te dienen. De overgang treedt in werking op de eerste dag van de aangifteperiode van de door de belastingplichtige gevraagde regeling volgend op de datum van de goedkeuring door de administratie.

Van kwartaalaangifte naar maandaangifte

Is er niet meer voldaan aan de voorwaarden om kwartaalaangiftes in te dienen, bijvoorbeeld door het overschrijden van de omzetdrempel, dan is de belastingplichtige verplicht om over te gaan naar maandaangiftes. De belastingplichtige moet hiervan uiterlijk tegen de 10de van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin de drempel werd overschreden, het bevoegd btw-controlekantoor schriftelijk op de hoogte brengen.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp of over uw btw-aangifte, dan kunt u ons altijd vrijblijvend contacteren.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief