• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE - Belastingvoordeel bij kwijtschelding huur (AFGELOPEN)

Gepost op 20 april 2021 in Fiscaliteit

UPDATE: Op 18 mei 2021 besliste het kernkabinet van de federale regering om deze maatregel te verlengen in juni, juli, augustus en september.

Op 2 april 2021 werden een aantal nieuwe maatregelen toegevoegd aan de ‘Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’. Een daarvan betreft het belastingvoordeel voor wie in maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtscheldt van huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen.

Wat houdt de kwijtschelding in?

 • Zowel de huurprijs als de huurvoordelen (regelmatig weerkerende kosten die ten voordele van de verhuurder worden gedragen door de huurder) moeten worden kwijtgescholden
 • De kwijtschelding geldt voor de maanden maart, april of mei of meerdere van die maanden.
 • Het gaat om de opschorting van de verplichting om de huurprijs volledig of gedeeltelijk te betalen voor de maanden maart, april en/of mei 2021. Bij een gedeeltelijke opschorting moet minstens 40% van de huurprijs en de huurvoordelen van het door de onderneming aangewende gedeelte van het pand kwijtgescholden worden.
 • Het voordeel kan ook ingeroepen worden als de huur op jaarlijkse, halfjaarlijkse of andere basis betaald wordt.
 • De kwijtschelding moet vrijwillig zijn.
 • De huur moet formeel kwijtgescholden worden en moet daarom vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst. Een afschrift van deze overeenkomst moet tegen 15 juli 2021 bezorgd worden aan de Administratie. Spontane niet-betalingen en kwijtgescholden achterstallen komen dus niet in aanmerking.
 • De kwijtschelding is definitief en kan dus niet herroepen worden.

Wat houdt het belastingvoordeel in?

De verhuurder kan genieten van een belastingvermindering (natuurlijke personen) of belastingkrediet (vennootschappen) dat 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen bedraagt voor de maanden maart, april en mei 2021.

Wanneer de huurprijs en huurvoordelen niet per maand betaald worden, worden deze die betrekking hebben op maart, april en mei 2021 pro rata temporis berekend.

Het fiscaal voordeel mag niet meer bedragen dan 5.000 EUR per maand per huurovereenkomst en er geldt per verhuurder een plafond van 45.000 EUR. Er kan met andere woorden maximum 13.500 EUR belastingvoordeel genoten worden.

In het geval dat er meerdere verhuurders zijn, moet het maximumbedrag van 5.000 EUR verdeeld worden in functie van het aandeel in de huur.

Wat zijn de voorwaarden?

Huurder

De huurder moet een zelfstandige in hoofdberoep, een kleine vennootschap of een kleine vereniging zijn die:

 • volgens de Kruispuntbank voor Ondernemingen een ondernemingsactiviteit uitoefent in het pand voor de periode waarvoor de huur wordt kwijtgescholden
 • voor de betrokken huurovereenkomst geen huurachterstallen heeft op 12 maart 2020
 • op het moment van kwijtschelding geen onderneming in moeilijkheden is

Het gaat om huurders wiens vestigingseenheid in het betrokken pand verplicht volledig of gedeeltelijk gesloten moest worden ten gevolge van de vanaf 12 maart 2020 door de federale overheid opgelegde coronamaatregelen. Wie afhaalmaaltijden heeft voorbereid tijdens deze gedwongen sluiting, komt nog steeds in aanmerking. Ondernemingen die als sanctie gesloten werden (bv. door een inbreuk op de coronamaatregelen), worden daarentegen van dit voordeel uitgesloten.

Meer info over de definitie van een kleine vennootschap of kleine vereniging, kan u vinden op de website van het Vlaams Agentschap voor Ondernemen en Innoveren (VLAIO).

Verhuurder

Zowel particuliere als beroepsmatige verhuurders kunnen aanspraak maken op het belastingvoordeel.
De verhuurder:

 • verhuurt een in België gelegen gebouwd onroerend goed waarvan hij eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is. Het pand wordt aan een onderneming verhuurd die omwille van de coronacrisis heeft moeten sluiten.
 • heeft voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huurprijs en huurvoordelen geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden voor het voor de ondernemingsactiviteit aangewende gedeelte van dat onroerend goed.

Geen band tussen huurder en verhuurder

Er mag verder ook geen band zijn tussen huurder en verhuurder.

Verhuurder is een natuurlijk persoon

Indien de huurder een zelfstandige is (natuurlijk persoon), mag deze niet de echtgeno(o)t(e), wettelijk of feitelijk samenwonende partner, broer, zus, ascendent of het kind zijn van de verhuurder. Ook een kind, ascendent, broer of zus van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk of feitelijk samenwonende partner van de verhuurder komt niet in aanmerking.

Indien de huurder een vennootschap is, mag het geen vennootschap betreffen:

 • waarin de verhuurder (on)rechtstreeks bedrijfsleider is
 • waarin de verhuurder een functie uitoefent als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijkaardige opdracht als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap
 • die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met een andere vennootschap die in deze vennootschap tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur van commerciële, financiële of technische aard op zich neemt en waarvan de verhuurder aandeelhouder is
 • waarvan de verhuurder aandelen bezit die 30% of meer van het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen

Ook hier gelden deze voorwaarden ook voor de kinderen, ascendenten en broers en zussen van de verhuurder, van zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of van een ander persoon die deel uitmaakt van zijn gezin.

Verhuurder is een vennootschap

Indien de huurder een zelfstandige is (natuurlijk persoon), mag hijzelf of zijn echtgeno(o)t(e):

 • geen (on)rechtstreekse bedrijfsleider zijn in de vennootschap van de verhuurder
 • geen vaste vertegenwoordiger zijn van een andere vennootschap met een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijkaardige functie bij de vennootschap van verhuurder
 • alleen of samen geen aandelen bezitten die meer  dan 30% van het eigen vermogen van de vennootschap van de verhuurder vertegenwoordigen
 • geen aandeelhouder zijn in een vennootschap die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met de vennootschap van de verhuurder

Wanneer zowel de verhuurder als de huurder een vennootschap zijn, mag de huurder geen verbonden vennootschap zijn. Verbonden vennootschappen worden in het WVV gedefinieerd als:

 1. vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;
 2. vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefent;
 3. vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
 4. andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in punten 1 tot 3.

Hoe aanvragen?

Op uiterlijk 15 juli 2021 dient een afschrift van de schriftelijke overeenkomst van de kwijtschelding bezorgd te worden aan de Administratie.

Er volgt mogelijks meer uitleg over de bewijslevering en de aanvraagprocedure in de publicatie van een eventueel nieuw Koninklijk Besluit hieromtrent.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief