• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Wat verandert er in 2022 inzake BTW?

Gepost op 21 januari 2022 in Algemeen

2022 heeft heel wat wijzigingen inzake btw in petto, wij zetten de belangrijkste op een rijtje.

 • De medische btw-vrijstelling werd aangepast sinds 1 januari 2022, maar er worden enkele overgangsmaatregelen voorzien.
 • Vanaf 1 juli 2022 treden nieuwe voorwaarden voor “het verschaffen van gemeubelde logies” in werking. Hierop is een btw-tarief van 6% van toepassing.
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt het systeem van de forfaitaire btw-regeling voor de kleinhandel afgesloten voor starters. Wie reeds gebruik maakte van de regeling kan dit blijven doen tot en met 31 december 2027.
 • Door het verdwijnen van de forfaitaire btw-regelingen, worden landbouwondernemingen enorm beperkt in hun mogelijkheden om andere activiteiten te verrichten zonder verlies van de toepassing van de bijzondere landbouwregeling. Als compensatie wordt vanaf 1 januari 2022 een nieuwe regeling ingevoerd waardoor de landbouwondernemingen nog de bijzondere landbouwregeling kunnen blijven genieten bij de uitvoering van andere activiteiten.
 • Vervoerdiensten die het transport bij uitvoer in onderaanneming verzorgen worden vanaf 1 april 2022 niet meer vrijgesteld van btw
 • In het verleden moesten aannemers steeds een attest vragen aan de bouwheer om het 6% tarief te kunnen toepassen. Vanaf 1 januari 2022 wordt het attest vervangen door een specifieke vermelding op de factuur.

Btw-regeling voor (para)medische beroepen

In onze blogpost van 17 september 2021 kwam de nieuwe btw-regeling voor (para)medische beroepen reeds aan bod.
Lees meer in onze blogpost Nieuwe btw-regeling voor (para)medische beroepen vanaf 1 januari 2022

Een circulaire van 20 december 2021 bepaalt een aantal overgangsmaatregelen voor bepaalde handelingen die onderworpen blijven aan de vrijstelling zoals die van toepassing was tot 31 december 2021:

 • De ingrepen of behandelingen verricht door medische beroepsbeoefenaars en ziekenhuizen die uiterlijk op 31/12/2021 zijn vastgelegd met de patiënt om effectief te worden verricht uiterlijk op 30/06/2022.
 • De dienstprestaties die reeds zijn uitgevoerd uiterlijk op 31/12/2021 maar die pas na 1 januari 2022 worden betaald.

Indien een ereloon gedeeltelijk betrekking heeft op dienstprestaties die uiterlijk op 31/12/2021 effectief zijn verricht en gedeeltelijk op dienstprestaties die effectief verricht worden na die datum, blijft het ereloon met betrekking tot de vóór 01/01/2022 verrichte diensten nog onder de btw-vrijstelling vallen. Hiervoor dient een formele en gedetailleerde kostenstaat te worden uitgereikt uiterlijk 28/02/2022 waarop de prijs duidelijk bepaalbaar is en kan toegerekend worden aan de vóór 01/01/2022 verrichte diensten.

Voorwaarden voor het verschaffen van gemeubelde logies

Vanaf 1 juli 2022 wordt duidelijker in de wet omschreven wanneer sprake is van ‘’het verschaffen van gemeubelde logies’’. Hierop is een btw-tarief van 6% van toepassing.
De voorwaarden voor het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en inrichtingen met een soortgelijke functie vanaf 1 juli 2022:

 • De duurtijd van het verblijf bedraagt maximaal 3 maanden
 • Het gaat niet om een louter passieve verhuur
 • Er wordt minstens één van volgende diensten verricht: fysiek onthaal van gasten, de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en het vervangen ervan bij een verblijf van meer dan een week of het dagelijks aanbieden van ontbijt

Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2022 het verschaffen van gemeubeld logies uitgesloten van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, tenzij die logies verschaft worden door een natuurlijke persoon in het kader van de regeling voor de deeleconomie.

Forfaitaire btw-regelingen

Het toepassingsgebied van de forfaitaire btw-regeling werd doorheen de jaren steeds kleiner. Vanaf 1 januari 2022 wordt het systeem van de forfaitaire btw-regeling voor de kleinhandel afgesloten voor starters.

Lees meer in onze blogpost van 13 augustus 2021 Het einde van de forfaitaire btw-regeling voor de kleinhandel

De overheid besliste daarna om ook de andere forfaitaire regelingen af te schaffen. Btw-plichtigen die hun zelfstandige activiteit starten vanaf 1 januari 2022, kunnen dus niet meer kiezen voor een forfaitaire regeling.

De btw-plichtigen die al gestart zijn vóór 1 januari 2022, maar nog geen forfaitaire regeling toepassen, kunnen niet langer opteren om een forfaitaire regeling toe te passen vanaf 1 januari 2022. Btw-plichtigen die op 31 december 2021 wel reeds een forfaitaire regeling toepassen, zullen hiervan gebruik kunnen blijven maken tot 31 december 2027.

Bijzondere landbouwregeling

Landbouwondernemingen kunnen kiezen voor een bijzondere btw-regeling waarin ze geen btw-aangiftes moeten indienen, geen btw op hun verkopen moeten afdragen, maar dus ook geen btw op hun aankopen kunnen recupereren.

Tot 31 december 2021 was het voor landbouwondernemingen mogelijk om handelingen die onder de bijzondere landbouwregeling vallen te combineren met andere btw-activiteiten zonder de bijzondere regeling te verliezen. Voorwaarde was dat de andere btw-activiteiten onder de vrijstellingsregeling kleine onderneming of onder een forfaitaire regeling vielen.

Zoals vermeld verdwijnen de forfaitaire btw-regelingen, waardoor de landbouwondernemingen enorm beperkt worden in hun mogelijkheden om andere activiteiten te verrichten zonder verlies van de toepassing van de bijzondere landbouwregeling.

Als compensatie wordt vanaf 1 januari 2022 een nieuwe regeling ingevoerd waardoor de landbouwondernemingen nog de bijzondere landbouwregeling kunnen blijven genieten bij de uitvoering van andere activiteiten, voor zover deze andere activiteiten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze zijn uit hun aard verbonden met de hoofdactiviteit van de landbouwonderneming
 • De door die andere activiteiten gerealiseerde omzet, exclusief btw, bedraagt in de loop van het kalenderjaar niet meer dan 30% van het totale omzetcijfer van de landbouwonderneming en heeft in de loop van het voorafgaande kalenderjaar dat percentage niet overschreden.

Koninklijk Besluit nr. 22 voorziet een lijst met activiteiten die mits naleving van de voormelde 30%-regel gecombineerd mogen worden met de bijzondere landbouwregeling.

Btw-vrijstelling voor vervoersdiensten bij uitvoer

Vervoerdiensten die het transport bij uitvoer in onderaanneming verzorgen worden vanaf 1 april 2022 niet meer vrijgesteld van btw. Oorspronkelijk was deze nieuwe regel op 1 januari 2022 van kracht, maar de startdatum werd verplaatst naar 1 april 2022.
De btw-vrijstelling is bij uitvoer dus enkel nog van toepassing indien het transport verzorgd wordt door de afzender of de ontvanger van de uitgevoerde goederen zelf.

Attest bij renoveren aan 6% vervangen door factuurvermelding

In het verleden moesten aannemers steeds een attest vragen aan de bouwheer om het 6% tarief te kunnen toepassen. Het attest bevat de ouderdom en aanwending van de woning waaraan de werken worden uitgevoerd.

Vanaf 1 januari 2022 wordt het attest vervangen door een specifieke vermelding op de factuur. Er wordt een overgangsperiode voorzien tot 30 juni 2022. Tot die tijd kunnen aannemers nog gebruik maken van het attest. De vermelding moet op alle facturen worden vermeld.

De vermelding op de factuur ziet er als volgt uit:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer aan minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Door de factuurvermelding is de aannemer niet langer aansprakelijk wanneer het verlaagd tarief foutief werd toegepast indien de woning niet voldoet aan de ouderdomsvoorwaarde of het privégebruik. De afnemer kan de vermelding op de factuur betwisten binnen de maand na ontvangst van de factuur.

Verlaagde tarieven

Er zijn ook een aantal wijzigingen wat betreft bepaalde verlaagde btw-tarieven:

 • De toepassing van het btw-tarief van 6% voor de levering van hydroalcoholische gels en mondmaskers wordt verlengd tot 31 maart 2022.
 • Voor de levering van haarprothesen wordt vanaf 1 januari 2022 het verlaagd tarief van 6 % gehanteerd, op voorwaarde dat deze prothesen voorgeschreven werden door een behandelend arts ter verlichting van de gevolgen van bepaalde ziektes of beperkingen.
 • Wanneer men het verlaagd btw-tarief van 6% voor onderhoud, herstelling en/of renovatie van privéwoningen wil genieten, wordt de ouderdom van het gebouw berekend aan de hand van de datum van de eerste factuur met betrekking tot de werf. Tot 31 december 2021 werd de ouderdom berekend in functie van het tijdstip waarop de btw opeisbaar wordt. Ook wordt verduidelijkt dat de berekening van de ouderdom mag gebeuren op basis van kalenderjaren en dus niet van dag tot dag.
 • Wat betreft de toepassing van het verlaagd tarief van 6% voor de renovatie van privéwoningen, werken m.b.t. privéwoningen voor gehandicapten en werken m.b.t. woningcomplexen voor gehandicapten, wordt de verplichting tot het uitreiking van een attest aan de afnemer vervangen door een verplichte (soortgelijke) factuurvermelding.

Overige wijzigingen

Volgende btw-wijzigingen met beperktere toepassingsgebied zullen ook hun intrede vinden in 2022:

 • Btw-vrijstelling voor de door strijdkrachten van de Unie ingevoerde goederen of diensten die bestemd zijn voor gebruik door de strijdkrachten.
 • Verlenging tot 30 juni 2022 van de tijdelijke vrijstelling voor de invoer in 23 lidstaten van goederen nodig in de strijd tegen COVID-19
 • Beperking van de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen vanaf 1 januari 2022 tot leden van de vereniging die handelingen stellen die vrijgesteld zijn op basis van artikel 44, § 1 en 2 W.Btw (de zogenaamde vrijstellingen van algemeen belang).

Wens je meer informatie over dit onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief