• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

De aangifte in de personenbelasting 2022: wat is nieuw?

Gepost op 13 mei 2022 in Fiscaliteit

Tijdens het belastbare tijdperk 2022 zijn er weer tal van nieuwigheden en wijzigingen in de aangifte personenbelasting. Wij lijsten de belangrijkste even voor u op.

 • Door de verplichte attesten 281.86 zullen kinderopvangkosten automatisch opgenomen worden in MyMinfin. De kosten van kinderopvang die in aanmerking komen voor de belastingvermindering mogen tijdens aanslagjaar 2022 € 14,00 per dag per kind bedragen.
 • De belastingvermindering voor een nieuwe intelligente laadpaal bedraagt voor aanslagjaar 2022 45%.
 • Premies toegekend voor sportieve prestaties zijn op de eerste schijf van € 50.040,00 belastbaar tegen het afzonderlijk tarief van 16,5%.
 • Wie gedurende 2021 voor enkele maanden de huur van een onroerend goed heeft kwijtgescholden, kan genieten van een belastingvermindering van 30%.
 • Als zelfstandigen gedurende zes maanden een uitkering hebben ontvangen in het kader van het overbruggingsrecht, kunnen zij genieten van een éénmalige coronapremie van € 598,80. 
 • Wie investeert in aandelen van een door corona getroffen vennootschap, geniet een belastingvermindering van 20%.
 • Vrijwillige overuren in het kader van het relanceplan worden vrijgesteld van belastingen en RSZ tot en met 120 extra uren.

Kosten voor kinderopvang

Voor alle uitgaven in het kader van opvang sinds 1 januari 2021 moet de opvangvoorziening een verplicht modelattest (attest 281.86) gebruiken dat elektronisch doorgestuurd moet worden naar de fiscus. Kinderopvangactiviteiten die plaatsvonden voor 27 januari 2022 mogen nog gebruik maken van de “oude” attesten. Alle attesten die elektronisch aan de fiscus bezorgd worden, verschijnen dan automatisch in MyMinfin. Hiermee wordt het verzamelen van gegevens voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting een stuk gemakkelijker gemaakt.

Er kan een belastingvermindering van 45% bekomen worden voor de gemaakte kosten voor de opvang van kinderen. Onder kinderopvang worden ook de onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen en/of sportorganisaties verstaan (vb. deelname aan een kamp of speelpleinwerking). Vanaf aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) komen uitgaven voor professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor de belastingvermindering van 45%.

Om de van de belastingvermindering te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • Het kind moet op de dag van de opvang jonger zijn dan 14 jaar of jonger dan 21 jaar als het een zware handicap heeft.
 • De opvang moet rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door een openbaar bestuur.
 • De belastingplichtige moet:

              o   het kind fiscaal ten laste hebben;

              o   beroepsinkomsten hebben;

              o   kosten van opvang betaald hebben;

              o   een schriftelijk bewijs van opvang en het betaalde bedrag leveren.

Indien het kind jonger is dan drie jaar kan gekozen worden om de belastingvrije som te verhogen met 610,00 euro (aanslagjaar 2022) of om de uitgaven met betrekking tot de opvang van het kind in te brengen in de aangifte.

De uitgaven voor kinderopvang die maximaal aangegeven mogen worden voor aanslagjaar 2022 zijn beperkt tot een bedrag van 14,00 euro per oppasdag per kind. Deze dienen aangegeven te worden onder code 1384 van de aangifte.

Belastingvermindering voor nieuwe en intelligente thuislaadpaal

Omdat de overheid particulieren wil aanmoedigen om massaal een laadpaal te installeren, heeft ze voorzien in een belastingvermindering van 45% voor aanslagjaar 2022 en 2023. Voor de komende twee aanslagjaren (respectievelijk 2024 en 2025) zal deze belastingvermindering nog steeds bekomen kunnen worden, maar ze zal ieder aanslagjaar verminderd worden met 15%. Voor aanslagjaar 2024 resulteert dit in een belastingvermindering van 30% en 15% voor aanslagjaar 2025.

Ook aan deze belastingvermindering zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • Het bedrag waarvoor de belastingvermindering wordt toegekend is beperkt tot 1.500,00 euro per laadpaal per belastingplichtige.
 • De belastingplichtige kan slechts één jaar genieten van de belastingvermindering.
 • Het dient te gaan om een intelligente laadpaal die voorzien wordt van groene stroom.

De kosten voor de plaatsing en installatie van een vast laadstation in of bij de privéwoning moeten aangegeven worden onder de codes 1365-90 of 2365-60 van de aangifte.

Premies voor sportieve prestaties

Als Belgische atleten een uitzonderlijke prestatie leveren op Olympische of Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen of Europese of andere continentale kampioenschappen en hiervoor een premie ontvangen, zal deze gunstig belast worden gedurende aanslagjaar 2022. Het betreft hier de premies toegekend door nationale of internationale sportfederaties, Nationale Olympische comités, Belgische of buitenlandse instellingen zonder winstoogmerk die erkend zijn door het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

De eerste schijf van 50.040,00 euro van deze premies zal in aanslagjaar 2022 belast worden tegen het afzonderlijk tarief van 16,5%. Het bedrag dat de grens van 50.040,00 euro overschrijdt, zal belast worden als beroepsinkomen (bezoldiging/baten).

Het brutobedrag en de bedrijfsvoorheffing van deze premies dienen aangeven te worden onder de codes 1463-89 en 1464.88 of 2463-59 en 2464-58 van de aangifte. Als onder het brutobedrag premies van buitenlandse oorsprong begrepen zijn waarvoor de atleet in aanmerking komt voor de afzonderlijke belasting tegen de aanslagvoet van 0%, dient hij het land waarin deze premies zijn behaald, de code en het bedrag te vermelden in de aangifte.

Kwijtgescholden huur

Wie als verhuurder gedurende de maanden maart, april, mei 2021 (eerste periode) of juni, juli, augustus of september 2021 (tweede periode) de huur heeft kwijtgescholden, heeft recht op een belastingvermindering van 30% op de kwijtgescholden huur.

De verhuurder kan enkel aanspraak maken op de belastingvermindering als:

 • het om een vrijwillige kwijtschelding (van minstens 40%) van de huur gaat;
 • het onroerend goed verhuurd of ter beschikking gesteld werd aan een huurder die zijn zelfstandige activiteit erin uitoefent en verplicht moest sluiten gedurende deze maanden vanwege de coronamaatregelen;
 • de kwijtschelding in een schriftelijke overeenkomst vastgesteld werd en voor 15/06/2021 (eerste periode) en 19/09/2021 (tweede periode) aan de administratie bezorgd werd.

Op deze belastingvermindering van 30% zit bovendien een dubbele beperking: het fiscaal voordeel mag maximaal 5.000,00 euro per maand en per huurovereenkomst bedragen en maximaal 45.000,00 euro per belastingplichtige over alle huurovereenkomsten heen.

De kwijtgescholden huur dient voor de eerste periode opgenomen te worden onder de codes 1363-92 of 2363-62 en voor de twee periode onder de codes 1364-91 of 2364-61 van de aangifte.

Eenmalige coronapremie voor zelfstandigen

Zelfstandigen (ongeacht in welke sector ze actief zijn) die tussen 01/10/2020 en 30/04/2021 gedurende minstens zes maanden een uitkering hebben ontvangen in het kader van het overbruggingsrecht, kunnen genieten van een eenmalige coronapremie.

Deze coronapremie bedraagt 598,80 euro bruto en zal afzonderlijk belast worden aan 16,5%. Deze premie moet ook opgenomen worden op de fiche 281.18 en wordt aangegeven onder de codes 1309-49 of 2309-19 van de aangifte.

Investering in aandelen van een door corona getroffen onderneming (Tax Shelter COVID-19 II)

Particulieren die geïnvesteerd hebben in nieuwe aandelen van door corona getroffen vennootschappen kunnen een belastingvermindering van 20% genieten, welke overdraagbaar is naar de 3 volgende belastbare tijdperken.

Bij de tweede Tax Shelter COVID-19 gaat het namelijk over aandelen op naam verworven met een inbreng in geld naar aanleiding van een kapitaalverhoging tussen 01/01/2021 en 31/08/2021. De omzet van deze vennootschappen dient voor de periode van 02/11/2021 tot 31/12/2021 met minimum 30% gedaald zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten moeten de voorwaarden gedurende 60 maanden volgend op de volstorting van de aandelen voldaan zijn. Als dit niet het geval is, dient een terugname van de belastingvermindering te gebeuren aan de hand van een federale belastingvermeerdering.

De betalingen in functie van de aanschaf van deze nieuwe aandelen worden aangegeven onder de codes 1346-12 of 2346-79 van de aangifte. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden wordt de belastingvermindering teruggenomen via de codes 1377-78 of 2377-48 van de aangifte.

Vrijwillige overuren relanceplan

Werknemers en bedrijfsleiders die in het kader van het relanceplan vrijwillige overuren presteren gedurende de periode van 01/07/2021 tot en met 31/12/2021 en van 01/01/2022 tot en met 31/12/2022, worden vrijgesteld van belastingen en RSZ. Deze maatregel geldt voor vrijwillige overuren gepresteerd in alle sectoren. Er mogen echter wel maximaal 120 extra bijkomende vrijwillige overuren per kalenderjaar behaald worden.

De vrijwillige overuren van werknemers worden aangegeven onder de codes 1311-47 of 2311-17 van de aangifte. De bezoldigingen die hiervoor werden ontvangen, worden aangegeven onder de codes 1310-48 of 2310-18 van de aangifte.

De vrijwillige overuren van bedrijfsleiders worden aangegeven onder de codes 1314-41 of 2414-11 van de aangifte. De bezoldigingen die hiervoor werden ontvangen, worden aangegeven onder de codes 1413-42 of 2413-12 van de aangifte.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief