• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Fiscale controles op het auteursrechtelijk gunstregime: wat moet u weten?

Gepost op 25 mei 2022 in Algemeen

Het fiscaal regime voor de overdracht van auteursrechten is bijzonder interessant en wordt de laatste jaren in steeds meer gevallen toegepast. Minister Van Peteghem kondigde in 2021 aan dat zijn administratie het misbruik van dit systeem wil aanpakken. De toepassing van het fiscaal regime voor de auteursrechten vormt ook één van de doelwitten van de gerichte controleacties van de fiscus voor 2022. Ondertussen komen de vragen om inlichtingen met betrekking tot de auteursrechten vlot binnen, zowel gericht aan schuldenaars als aan genieters van de vergoedingen voor auteursrechten.

 • Door het auteursrechtelijk gunstregime is het mogelijk om inkomsten behaald uit de overdracht van auteursrechten te laten belasten aan een forfaitair tarief van 15% roerende voorheffing.
 • De administratie heeft een aantal vaste controlevragen opgesteld om de fiscale controles die gepaard gaan met het auteursrechtelijk gunstregime vlot te laten verlopen.
 • Naast deze vaste controlevragen heeft de administratie nog een aantal andere vragen opgesteld, die mogelijks ook aan bod kunnen komen bij controles.

Het gunstig fiscaal regime

Voor natuurlijke personen is het sinds 2008 mogelijk om te genieten van een fiscaal gunstregime op de ontvangen vergoedingen voor de overdracht van hun auteursrechten. De inkomsten behaald uit deze overdracht van auteursrechten worden tegen een forfaitair tarief van 15% roerende voorheffing (RV) belast. Ze worden dus niet aan de progressieve tarieven (50%), die betrekking hebben op beroepsinkomsten, belast.

Daarnaast heeft de wetgever ook voorzien in een gunstig kostenforfait. Wat betreft inkomstenjaar 2022 is op de eerste schijf tot € 17 090,00 een forfaitaire kostenaftrek van 50% van toepassing. Op de tweede schijf van € 17 090,00 tot € 34 170,00 zal dan een forfaitaire kostenaftrek van 25% van toepassing zijn. Voor alle inkomsten uit auteursrechten boven € 34 170,00 is er geen forfaitaire kostenaftrek van toepassing.

Kostenforfait

50%

25%

Maximumbedrag

2022

€ 0,00 – € 17 090,00

€ 17 090,00 – € 34 170,00

€ 12 815,00

 

Een auteur kan voor maximum € 64.070,00 inkomsten uit auteursrecht genieten onder het gunstig fiscaal regime.

Gerichte controlevragen

Er zijn meerdere belangrijke voorwaarden voor de toepassing van het fiscaal regime voor de auteursrechten, dewelke onderzocht worden door de fiscus via gerichte controlevragen.

Waaruit bestaat het werk? Geef een omschrijving van het werk? Hoe kwam dit tot stand? Toon aan dat u er de (enige) auteur van bent? Waarom is dit werk auteursrechtelijke beschermd?

Een eerste veel voorkomende controlevraag toetst naar de effectieve auteursrechtelijke bescherming van het werk waarvan de auteursrechten werden overgedragen.

Om auteursrechtelijke bescherming te genieten, moet een werk in concrete vorm uitgedrukt zijn en moet het ook origineel zijn. Met bovenstaande vraag wenst de fiscus aldus voornamelijk te onderzoeken indien er effectief een in concrete vorm uitgedrukt werk bestaat en indien dit voldoende origineel is.

Indien het om een werk gaat, werden de geldelijke rechten overgedragen of in concessie gegeven? Zo ja, aan wie? Welke personen waren hierbij betrokken? Bestaat er een (schriftelijke) overeenkomst? Zo ja, gelieve de administratie de overeenkomst te bezorgen? Geef de volledige identiteit van de schuldenaar van deze inkomsten.

Een tweede type vraag wenst na te gaan indien er effectief sprake is van een overdracht of concessie van de auteursrechten.

Enkel vergoedingen die voortkomen uit de effectieve overdracht of concessie van de auteursrechten op het werk, komen in aanmerking voor het fiscaal regime. De fiscale administratie vereist hiertoe een schriftelijke overeenkomst, ook al is dit bij wet niet verplicht.

Hoe wordt de vergoeding berekend? Is er een verdeelsleutel, een afzonderlijke vergoeding, een globale vergoeding, worden de rechten gratis afgestaan? Geef een overzicht van de administratieve verwerking (betaalopdrachten, facturaties, … ) + de nodige bewijsstukken hiervan.

De fiscus peilt ook meestal naar de berekeningswijze van de auteursrechtelijke vergoeding.
Hierbij zijn verschillende vormen en berekeningswijzen mogelijk. De fiscus zal hierbij voornamelijk waken omtrent de marktconformiteit van de vergoedingen, alsook het respecteren van de regels en grenzen uitgewerkt door de Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen.

Geef per genieter een detail (brutobedrag en forfaitaire kosten en bedrag van de roerende voorheffing) van de berekening en een uitsplitsing van de aangifte in de roerende voorheffing per genieter.

De variant in de personenbelasting luidt vaak als volgt:

“De schuldenaars van de auteursrechten moeten de roerende voorheffing op de aan natuurlijke personen toegekende inkomsten aan de bron inhouden.

 • Wie is (zijn) de schuldenaar(s) van de auteursrechten? Werd er een fiche opgemaakt?
 • Indien ja, gelieve een kopie van de fiche 281.45 te bezorgen?
 • Indien neen, gelieve aan te tonen dat de in de aangifte personenbelasting vermelde roerende voorheffing (code 1119) ook werd ingehouden?”

Met deze vierde controlevraag wenst de fiscus de formele verwerking van de auteursrechtelijke vergoedingen na te kijken.

De fiscus kijkt aldus na indien de verplichte aangifte roerende voorheffing correct werd ingediend en betaald.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat het voor inkomsten uit auteursrechten verkregen vanaf 1 januari 2022 verplicht is om een fiche 281.45 op te maken en in te dienen.

Overige vragen

Naast de vier voormelde controlevragen heeft de administratie nog een aantal extra vragen opgesteld, speciaal gericht aan vennootschappen. Hierna volgen enkele voorbeelden:

 • Geef per genieter een gedetailleerde beschrijving van het werk dat het voorwerp uitmaakt van de overdracht/concessie van auteursrechten.
 • Bewijs dat het werk het voorwerp uitmaakt van een exploitatie door de vennootschap? Op welke wijze gebeurt deze exploitatie door de vennootschap?
 • Hoeveel bedraagt de totale omzet van de vennootschap en de omzet behaald uit auteursrechten? Gelieve een overzicht te geven van de kosten die betrekking hebben op de omzet behaald uit de verkregen auteursrechten.

De fiscus wenst onder andere na te gaan indien geen wanverhouding bestaat tussen de grootte van de uitgekeerde auteursvergoedingen en de omzet van de onderneming. De administratie lijkt ook te vereisen dat de onderneming het gecreëerde werk exploiteert.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief