• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

KMO-groottecriteria anno 2022

Gepost op 1 juli 2022 in Algemeen

Midden maart 2022 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een nieuwe versie gepubliceerd van haar advies over de criteria waaraan een kleine onderneming moet voldoen.   

 • De kwalificatie van een vennootschap als klein/micro hangt af van 3 criteria, nl. het jaargemiddelde van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal.
 • Bij de bepaling van de jaaromzet zijn er enkele uitzonderingen waar te nemen.
 • De kwalificatie als KMO-vennootschap is van belang voor een aantal administratieve verplichtingen.

Kleine vennootschappen en microvennootschappen

Om kleine ondernemingen te benoemen, wordt doorgaans de term “KMO” gebruikt waarbij de “K” voor kleine en de “M” voor middelgrote ondernemingen staat.  Juridisch gezien bestaan middelgrote ondernemingen echter niet: in de vennootschapswetgeving wordt enkel over kleine vennootschappen en niet-kleine vennootschappen gesproken.

Een vennootschap die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van onderstaande criteria overschrijdt, wordt gekwalificeerd als kleine vennootschap:

 • Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50
 • Jaaromzet (exclusief btw): 9.000.000 euro
 • Balanstotaal: 4.500.000 euro

De microvennootschap is een subcategorie van de kleine vennootschap. Dit is een kleine vennootschap die op balansdatum géén dochter- of moedervennootschap is en die niet meer dan één van onderstaande criteria overschrijdt:

 • Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10
 • Jaaromzet (exclusief btw): 700.000 euro
 • Balanstotaal: 350.000 euro

Het personeelsbestand, de jaaromzet en het balanstotaal zijn de elementen die van belang zijn om te bepalen of een vennootschap al dan niet als een kleine vennootschap gekwalificeerd kan worden. Het balanstotaal is eenvoudig te raadplegen in de jaarrekening. Het personeelsbestand en de omzet vergen iets meer inspanningen.

Personeelsbestand

Om het jaargemiddelde van het aantal werknemers te bepalen, dient er gekeken te worden naar het gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten die geregistreerd zijn in de Dimona-databank per einde van elke maand van het boekjaar. Als werknemers niet moeten worden opgenomen in de Dimona-databank, moet er gekeken worden naar het algemeen personeelsregister of naar een ander gelijkwaardig bestand.

Voor deeltijds tewerkgestelde werknemers gebeurt de berekening aan de hand van de contractueel bepaalde aantal te presteren uren, gerelateerd aan een normale arbeidsduur van een vergelijkbare referentiewerknemer (voltijdse medewerker).

Omzet

Onder het begrip omzet wordt het bedrag verstaan van de verkoop/levering van goederen en/of diensten aan derden, uit de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap.

Met de btw op deze verkopen wordt geen rekening gehouden. Toegestane kortingen worden afgetrokken, tenzij de vennootschap een overheidstussenkomst geniet in het kader van een tariferingspolitiek.

 

Voorbeeld

 • Jaaromzet (exclusief btw) = 3.125.000 euro
 • Andere bedrijfsopbrengsten = 90.000 euro
 • Financiële opbrengsten (dividenden) = 545.000 euro
 • Niet-recurrente financiële opbrengsten = 375.000 euro
 • TOTALE OMZET = 3.125.000 euro

Als opbrengsten uit gewone bedrijfsuitoefening voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving “omzet” voldoen, moet er een andere regeling toegepast worden. In dergelijk geval moet gekeken worden naar het totaal van de bedrijfs- én financiële opbrengsten (met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten).

Voorbeeld

 • Jaaromzet (exclusief btw) = 200.000 euro
 • Andere bedrijfsopbrengsten = 750.000 euro
 • Andere financiële opbrengsten = 2.800.000 euro
 • Niet-recurrente financiële opbrengsten = 450.000 euro
 • TOTALE OMZET  = 200.000 + 750.000 + 2.800.000 (3.750.000 euro)

Bij wijze van uitzondering kan een boekjaar dat langer of korter is dan 12 maanden toegestaan worden, maar dit mag nooit langer zijn dan 24 maanden min één dag. Als een vennootschap zich toch in zo’n verkort of verlengd boekjaar bevindt dient het criterium met betrekking tot de omzet (exclusief btw) vermenigvuldigd te worden met een breuk waar de teller gelijk is aan het aantal maanden van het boekjaar en de noemer gelijk is aan 12. Elke begonnen maand dient echter als een volle maand gerekend te worden.

Voorbeeld

Een vennootschap heeft een omzet (exclusief btw) van 15.000.000 euro en het boekjaar telt 14 maanden.

De limiet van de omzet (9.000.000 euro) moet als volgt omgezet worden naar een limiet over 14 maanden: 9.000.000 euro *14/12 = 10.500.000 euro. In dit voorbeeld wordt de omzetlimiet voor kleine vennootschappen dus overschreden.

Belang

De kwalificatie als KMO-vennootschappen is voornamelijk van belang omdat er heel wat administratieve verplichtingen verschillend zijn van andere vennootschappen. Zo moet een KMO-vennootschap bijvoorbeeld een minder uitgebreide jaarrekening opstellen. Ook op fiscaal vlak zijn er enkele verschillen.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief