• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Studentenjobs: enkele aandachtspunten

Gepost op 3 mei 2023 in Algemeen

Nu het zomerverlof dichterbij komt, zijn veel ondernemingen op zoek naar jobstudenten.. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot studentenjobs voor u als ondernemer op een rijtje.

 • Om als student aangeworven te kunnen worden, moet de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen.
 • Een student heeft recht op hetzelfde loon als de andere werknemers van de categorie waartoe hij behoort.
 • Indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn, kan de werkgever genieten van verminderde socialezekerheidsbijdragen.
 • Wanneer hun inkomsten onder een bepaald bedrag liggen, hoeven studenten geen belastingen te betalen.

Wie kan als student aangeworven worden?

Om een studentenjob te kunnen doen, moet de student minstens 16 jaar oud zijn (of 15 jaar indien de eerste twee jaren van het secundair onderwijs werden gevolgd). De wet voorziet geen maximumleeftijd

Met ‘student’ wordt iedereen die hogere of universitaire studies volgt of die ingeschreven is in het hoger of lager secundair onderwijs met een voltijds leerplan bedoeld. Het is hierbij van belang dat de student geen ander statuut dan dat van student mag hebben: een jongere die zich inschrijft als werkzoekende zal bijvoorbeeld niet meer als student beschouwd worden.

Onderstaande voorbeelden vallen niet onder het begrip ‘student’ en worden dus uitgesloten van studentenarbeid:

 • studenten die minstens 12 maanden ononderbroken werken bij eenzelfde werkgever;
 • studenten die enkel een avondschool volgen of dagonderwijs met een beperkt leerplan;
 • onbezoldigde stages verricht in het kader van een studieprogramma.

Evenwel zijn er ook twee uitzonderingen:

 1. Studenten die enkel deeltijds onderwijs volgen kunnen wel nog een studentenovereenkomst sluiten indien ze enkel werken tijdens de schoolvakanties en niet tewerkgesteld zijn met een deeltijdse arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst of leerovereenkomst.
 2. Studenten die in een systeem van alternerend leren en werken zitten (en dus enerzijds een theoretische vorming volgen in een onderwijsinstelling en anderzijds een praktische opleiding volgen op de werkplek) kunnen onder onderstaande voorwaarden ook als student aangeworven worden:
 • de student wordt enkel tewerkgesteld op de dagen dat hij geen theoretisch onderwijs moet volgen of niet aanwezig moet zijn op de werkvloer;
 • de student ontvangt geen werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering;
 • de student werkt bij een andere werkgever dan de werkgever waar hij zijn alternerende opleiding uitvoert. Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) mag hij wel bij dezelfde werkgever studentenarbeid verrichten.

Hoeveel loon moet een student krijgen?

Studenten hebben recht op hetzelfde loon als de andere werknemers die tot dezelfde categorie behoren. Zij krijgen dus het loon zoals vastgesteld in de sector (of op het niveau van de onderneming indien er gunstigere regels werden overeengekomen), tenzij de sector zelf in specifieke studentenlonen voorziet.

Wat met de socialezekerheidsbijdragen?

Onder bepaalde voorwaarden is enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd en is de student vrijgesteld van de gewone socialezekerheidsbijdragen.

Deze solidariteitsbijdrage bedraagt 8,14%: de werkgever betaalt hiervoor 5,43% op het loon van de student en houdt 2,71% van het loon in.

Om van dit stelsel te kunnen genieten, moet aan onderstaande voorwaarden voldaan worden:

 • de student is tewerkgesteld met een schriftelijke studentenovereenkomst;
 • de werkgever moet tijdig een Dimona-aangifte uitvoeren, i.e. uiterlijk op het moment van indiensttreding.
 • de tewerkstelling vindt plaats tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling;
 • de student werkt niet meer dan 600 uren tijdens het volledige inkomstenjaar 2023.

Voor studentenjobs in de zorgsector gedurende het eerste kwartaal van 2023 tellen niet mee voor het plafond van 600 uur.

Als de student meer werkt dan 600 uur, zal hij of zij vanaf het 601ste uur de normale sociale bijdragen (13,07%) moeten betalen.

Wat met de belastingen?

Studenten hoeven geen belastingen te betalen indien hun inkomsten onder het maximumbedrag van 14.514,29 euro (drempel voor 2023, wijzigt jaarlijks) blijven. Het betreft een brutobedrag, na de afhouding van de sociale bijdragen. Er moet wel steeds een belastingaangifte ingevuld worden.

Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders, mogen de nettobestaansmiddelen van een kind een bepaald bedrag niet overschrijden. Dit bedrag verschilt naargelang de gezinssituatie:

Gezinssituatie

Maximumbedrag nettobestaansmiddelen (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023)

Maximumbedrag nettobestaansmiddelen (Aanslagjaar 2023, inkomsten 2022)

samen belast met echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner

€ 3.820 (= € 7.965 bruto)

€ 3.490 (= € 7.272,50 bruto)

alleen belast

€ 5.520 (= € 10.090 bruto)

€ 5.040 (= € 9.210 bruto)

alleen belast en kind wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd 

€ 7.010 (= € 11.952,50 bruto)

€ 6.400 (= € 10.910 bruto)

 

Het nettobedrag wordt bekomen aan de hand van volgende berekening: brutobedrag – vrijgestelde eerste schijf (3.190 euro voor inkomstenjaar 2023) - forfaitaire kosten (20 % van het brutobedrag met een minimum van 530 euro) of bewezen werkelijke kosten (indien deze hoger zijn).

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief