• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Moet mijn vennootschap een jaarlijkse sociale vennootschapsbijdrage betalen?

Gepost op 7 april 2023 in Algemeen

Vennootschappen moeten jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het balanstotaal. Sommige vennootschappen komen in aanmerking voor een vrijstelling.

 • Wie moet de vennootschapsbijdrage betalen?
 • Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage?
 • Pro-rataberekening als boekjaar meer of minder dan twaalf maanden bedraagt?
 • Wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage betalen?
 • Kan ik vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage?
 • Is de vennootschapsbijdrage een aftrekbare kost?
 • Bouw ik sociale rechten op door betaling van de sociale vennootschapsbijdrage?

Wie moet de vennootschapsbijdrage betalen?

In principe is elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting niet-inwoners verplicht de jaarlijkse vennootschapsbijdrage te betalen.

 

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage?

Voor 2023 bedraagt de vennootschapsbijdrage 384,44 euro als de vennootschap “klein” is en 960,26 euro als vennootschap “groot” is. Om te bepalen of de vennootschap groot dan wel klein is, moet gekeken worden naar het balanstotaal van het voorlaatst afgesloten boekjaar. Zolang het balanstotaal van dat boekjaar niet meer bedraagt dan € 825.750,09, zal de vennootschap als klein beschouwd worden.

Vanaf 2023 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd. Ook het balanstotaal zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Als startende vennootschap is er nog geen jaarrekening van het voorlaatst afgesloten boekjaar. Daarom betaal je voor de eerste twee jaar de lage bijdrage van 384,44 euro.

Bij laattijdige betaling worden voornoemde bedragen verhoogd met 1% per maand vertraging.

Voorbeeld: vennootschap A heeft op 31/12/21 een balanstotaal van € 200.000 en op 31/12/22 een balanstotaal van € 1.200.000. De bijdrage van 2023 is gebaseerd op de balans van 31/12/21 en bedraagt €384,44 euro. De bijdrage van 2024 is gebaseerd op de balans van 31/12/22 en bedraagt € 960,26 (+ indexatie).


Pro-rataberekening als boekjaar meer of minder dan twaalf maanden bedraagt?

Als een vennootschap wordt opgericht of ontbonden, dan is het boekjaar van oprichting/ontbinding vaak korter of langer dan twaalf maanden. Echter wordt de vennootschapsbijdrage daaraan niet proportioneel afgestemd. De bijdrage is verschuldigd per kalenderjaar en dus onafhankelijk van de lengte van het boekjaar.

Voorbeeld: vennootschap A werd opgericht op 20 mei 2018. Vennootschap B werd opgericht op 1 december 2023. Voor het jaar 2023 zullen zij beiden de vennootschapsbijdrage van € 384,44 of € 960,26 verschuldigd zijn.

 

Wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage betalen?

De vennootschapsbijdrage moet uiterlijk op 31 december betaald worden voor bestaande vennootschappen of vennootschappen die zijn opgericht voor 1 oktober. Vennootschappen die zijn opgericht na 30 september, moeten hun bijdrage betalen uiterlijk de laatste dag van de derde maand die volgt op de oprichting van je vennootschap.

Per maand vertraging, wordt de bijdrage met 1% verhoogd. Als bestuurder ben je bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijdrage en eventuele verhogingen.

Voorbeeld: vennootschap A wordt opgericht op 1 oktober 2023. De vennootschap heeft tijd om de vennootschapsbijdrage te betalen tot uiterlijk 31 januari 2024. Vennootschap B werd opgericht op 15 september 2023. De vennootschap heeft tijd tot uiterlijk 31 december 2023 om de vennootschapsbijdrage te betalen.


Kan ik vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage?

Een vennootschap kan vrijgesteld worden in volgende gevallen:

 • Startende vennootschappen die ingeschreven zijn in de KBO en waarvan alle bestuurders en de meerderheid van de werkende vennoten die geen bestuurder zijn, in de tien jaar voor de oprichting niet meer dan drie jaar aan het sociaal statuut van de zelfstandigen zijn onderworpen. Een startende NV komt nooit in aanmerking voor deze vrijstelling. De vrijstelling is beperkt tot de eerste drie jaar van haar bestaan.
 • Vennootschap die failliet verklaard werd door een vonnis van de ondernemingsrechtbank.
 • Vennootschap is het voorwerp van een gerechtelijke reorganisatie.
 • Vennootschap in vereffening.
 • Vennootschap heeft gedurende een bepaald jaar geen enkele activiteit gehad. Dit moet worden vastgesteld door attest van de administratie van de directe belastingen.

Voorbeeld: Piet heeft zijn BV op 5 mei 2023 opgericht. Hij is de enig bestuurder en er zijn geen werkende vennoten. Voorheen was hij geen zelfstandige. Voor 2023 kan hij de vrijstelling genieten. In 2024 wordt zijn vriend Marc benoemd tot bestuurder van de vennootschap. Marc is echter al 6 jaar zelfstandige in bijberoep. Voor 2024 kan de BV niet langer genieten van de vrijstelling.


Is de vennootschapsbijdrage een aftrekbare kost voor de vennootschap?

Ja! De vennootschapsbijdrage is 100% aftrekbaar.

 

Bouw ik sociale rechten op door betaling van de sociale vennootschapsbijdrage?

Nee… De sociale vennootschapsbijdrage is een solidariteitsbijdrage voor de sociale zekerheid.
De persoonlijke sociale bijdragen van een bedrijfsleider in hoofdberoep, komen wel in aanmerking voor de opbouw van sociale rechten, ook als deze persoonlijke bijdragen door de vennootschap worden betaald.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief