• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

De fusie onder het nieuwe WVV

Gepost op 11 augustus 2023 in Algemeen

Bij de herstructurering van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid dienen de procedures van boek 12 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.

Hierin worden vier vormen van herstructurering behandeld: de fusie, de splitsing, de met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichtingen en de inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak. In deze blogpost komt de fusie aan bod.

 • Wat is een ‘fusie’?
 • Fusievoorstel
 • Wie beslist over de fusie?
 • Bescherming schuldeisers middels zekerheidsstelling
 • Nietigheid van de fusie
 • Informatieverplichting naar de aandeelhouders
 • Jaarrekening van de overgenomen vennootschap
 • Fusie versus splitsing

Wat is een ‘fusie’?

De rechtshandeling waarbij het hele vermogen, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, van één of meerdere vennootschappen overgaat in handen van een andere vennootschap ten gevolge van een ontbinding zonder vereffening én tegen uitreiking van aandelen van de verkrijgende vennootschap (de overnemende of nieuw opgerichte vennootschap) aan de aandeelhouders van de ontbonden vennootschap, met een eventuele opleg in geld, die maximaal een tiende van de nominale waarde bedraagt.

 • Fusie door overneming: het vermogen van de overgenomen vennootschap gaat over op de overnemende vennootschap die reeds bestaat.
 • Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap: het vermogen van minstens twee vennootschappen gaat over op de overnemende vennootschap die wordt opgericht.
 • Geruisloze fusie: de aandelen van de over te nemen vennootschap zijn volledig in handen van de overnemende vennootschap.

Fusievoorstel

De bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de fusie dienen een fusievoorstel op te stellen, bij authentieke akte of onderhandse akte. Dit voorstel dient te worden neergelegd en bekendgemaakt. De neerlegging dient uiterlijk zes weken voor het besluit tot fusie of splitsing te worden neergelegd.

Het bestuursorgaan van elke in de verrichting betrokken vennootschap stelt een omstandig schriftelijk verslag op en de commissaris of indien er geen commissaris is, de externe accountant of een door het bestuursorgaan aangewezen accountant, stelt een schriftelijk verslag op over het fusievoorstel. De aandeelhouders kunnen aan beide verslagen verzaken mits unanimiteit. In sommige gevallen kan afstand gedaan worden van deze verslaggeving.

Wie beslist over de fusie?

Een fusie is slechts voltrokken eens de algemene vergadering van alle in de verrichting betrokken vennootschappen hiermee hebben ingestemd overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid:

 • De aanwezigen of vertegenwoordigen moeten ten minste de helft van het kapitaal (NV) of de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen (BV/CV) vertegenwoordigen.
 • 75% meerderheid (behoudens strengere statutaire bepalingen) waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De buitengewone algemene vergadering kan ook slechts over een fusie beslissen eens een wachttermijn van 6 weken in acht is genomen sinds de neerlegging van het fusievoorstel ter griffie.

De notulen van de algemene vergadering die de fusie aanvaarden, moeten - op straffe van nietigheid - worden opgesteld bij authentieke akte. Voor de tegenwerpelijkheid aan derden, dienen deze te worden neergelegd en te worden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Is de overnemende vennootschap een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, dan is de instemming van alle vennoten vereist.

Bescherming schuldeisers middels zekerheidsstelling

Schuldeisers die op het moment van de bekendmaking van het fusievoorstel een vaststaande maar nog niet opeisbare vordering hebben, kunnen uiterlijk binnen de twee maanden na de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het voorstel, een zekerheid eisen. Indien geen oplossing in der minne kan worden geregeld, zal de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zich uitspreken over het geschil. In voorkomend geval, zal de rechtbank bepalen welke zekerheid moet worden gesteld en binnen welke termijn. Zij kan ook beslissen dat er geen bijkomende zekerheid moet gesteld worden gelet op het vermogen en de financiële positie van de verkrijgende vennootschap en/of vanwege de garanties en voorrechten waarover de schuldeiser reeds beschikt. Verder bepaalt het WVV dat indien de door de rechtbank opgelegde zekerheid niet binnen de bepaalde termijn wordt gesteld, de vordering onmiddellijk opeisbaar wordt.

Nietigheid van de fusie

Er zijn drie gevallen waarin de fusie door de ondernemingsrechtbank nietig kan worden verklaard:

 • De opleg in geld bedraagt meer dan een tiende van de nominale waarde;
 • De besluiten van de algemene vergadering die de fusie hebben goedgekeurd, zijn niet vastgesteld bij authentieke akte;
 • De verslaggeving is niet nageleefd.

De ondernemingsrechtbank kan wel steeds een regularisatietermijn toekennen, in zoverre het gebrek kan hersteld worden.

Informatieverplichting naar de aandeelhouders

In het kader van de herstructurering zijn bijzondere informatieverplichtingen opgelegd. Zo zullen de aandeelhouders minstens één maand voor de algemene vergaderingen van de in de herstructurering betrokken vennootschappen, op de zetel van de vennootschap kennis kunnen nemen van volgende stukken (desgevallend via de website):

 • Het fusievoorstel;
 • Het omstandig verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris of de aangewezen bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant;
 • De jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
 • BV, CV, NV: verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één in functie is;
 • In voorkomend geval en bij gebrek aan unanieme afstand van de aandeelhouders indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

Daarenboven zal het bestuursorgaan van elke bij de herstructurering betrokken vennootschap (i) de eigen algemene vergadering én (ii) bestuursorganen van alle andere bij de fusie of splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte moeten stellen van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering. De geïnformeerde bestuursorganen brengen hun eigen algemene vergadering op de hoogte.

Jaarrekening van overgenomen vennootschap

Het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap dient een jaarrekening op te stellen over de periode vanaf de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd tot de datum waarop de boekhoudkundige fusie heeft plaatsgevonden.

Fusie versus splitsing

Bij een fusie gaat het vermogen over van één of meerdere vennootschappen naar een andere vennootschap, terwijl bij een splitsing het vermogen van de gesplitste vennootschap overgaat op meerdere vennootschappen. Eigen aan de splitsing is dat de activa en passiva verdeeld worden over de overnemende vennootschappen. In beide gevallen gaat het vermogen (d.i. alle rechten en verplichtingen, met inbegrip van alle contracten en zakelijke zekerheden) over ten algemene titel van rechtswege. De overgang ‘van rechtswege’ houdt in dat er geen overeenkomst van overdracht of enige andere rechtshandeling moet worden gesteld om de verrichting tegenstelbaar te maken aan derden. De overdracht van het volledige vermogen impliceert dat de overgenomen of gesplitste vennootschap wordt ontbonden, zonder dat vereffening is vereist.

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief