• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

120% fiscale aftrekbaarheid voor kosten gemaakt ter voorbereiding op verplichte e-facturatie

Gepost op 3 mei 2024 in Fiscaliteit

Vanaf 1 januari 2026 is voor Belgische ondernemingen de verplichte invoering van digitale facturatie op komst. Deze verplichting houdt in dat btw-belastingplichtigen facturen zullen moeten opstellen, verzenden en ontvangen in een gestructureerd formaat dat het mogelijk maakt om ze automatisch én elektronisch te verwerken (via het PEPPOL-netwerk). Het versturen van facturen in PDF-formaat tussen btw-belastingplichtigen, zal niet langer toegelaten zijn.

Teneinde de kosten te temperen die belastingplichtigen zullen moeten maken om te voldoen aan deze aankomende verplichting, voorziet de fiscale wetgever in een fiscale tegemoetkoming.

Wat?

De fiscale wetgever voorziet in een 120%-aftrekbaarheid voor in aanmerking komende kosten.

Voor wie?

Zowel éénmanszaken onderworpen aan de personenbelasting alsook kleine vennootschappen in de zin van artikel 1:24 WVV komen in aanmerking voor de verhoogde kostenaftrek.

Grote vennootschappen kunnen niet genieten van de verhoogde kostenaftrek.

Welke kosten?

Concreet zullen belastingplichtigen een tijdelijk verhoogde kostenaftrek van 120% in de personenbelasting dan wel vennootschapsbelasting genieten als ze kosten maken voor de implementatie/aanpassing van een facturatiepakket voor het opstellen, verzenden en ontvangen van elektronische facturen in een gestructureerd formaat (PEPPOL). Ook erelonen voor adviesverlening met betrekking tot advieskosten die specifiek gemaakt zijn voor de voorbereiding en operationalisering van de e-facturering, komen in aanmerking voor de verhoogde kostenaftrek. Afschrijvingen op investeringen m.b.t. software voor e-facturatie komen daarentegen niet in aanmerking voor de verhoogde kostenaftrek. Investeringen op het vlak van facturatie kunnen reeds vanaf 1 januari 2025 in aanmerking komen voor de vernieuwde investeringsaftrek van 20 %.

Verwerking

In de aangifte vennootschapsbelasting wordt de verhoogde kostenaftrek louter extra-comptabel verleend via een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves ten belope van 20% van de kwalificerende kost.

Zelfstandigen die belast worden op hun zelfstandige activiteit in de personenbelasting, kunnen de verhoogde fiscale aftrek genieten middels opname van de aftrekbare kost ten belope van 120% bij het invullen van de aftrekbare beroepskosten in hun aangifte personenbelasting.

Inwerkingtreding

De verhoogde kostenaftrek treedt in werking vanaf aanslagjaar 2025 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2024.

De inwerkingtreding van deze wet is afhankelijk van het verkrijgen, door het Koninkrijk België, van de machtiging van de Raad van de Europese Unie, op grond van artikel 395 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, om de verplichting in te voeren om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken onder de in deze wet gestelde voorwaarden. Zolang deze machtiging er niet is, kan de verhoogde kostenaftrek geen toepassing vinden.

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

DISCLAIMER Dit artikel werd gepubliceerd/voor het laatst gewijzigd op 03/05/2024 en werd opgesteld conform de op dat moment geldende wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en interpretaties.
Sinds voormelde datum kunnen er zich wijzigingen voordoen waardoor dit artikel verouderde informatie kan bevatten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief