• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Karaattaks: een bijzonder belastingstelsel voor diamantairs

Gepost op 19 januari 2016 in Fiscaliteit

De regering werkte voor de diamantsector een bijzonder fiscaal regime uit. Officieel heet dit het diamantstelsel, maar in de volksmond wordt het nu al de karaattaks genoemd. Het is een heffing van 0,55 procent op de totale omzet uit de diamanthandel gerealiseerd door diamantairs.

Een apart regime voor diamanthandelaars die er voor kiezen

De karaattaks wordt toegepast op geregistreerde handelaars (i) die diamanten verhandelen voortkomend uit de eigen uitbating van een diamantmijn of eigen winning van diamanten, (ii) die als verbonden vennootschap deel uitmaken van een vennootschapsgroep die een diamantmijn uitbaat of zich bezighoudt met de winning van diamanten, of (iii) die tussenkomen bij het verhandelen van deze gewonnen diamanten via verkopen in eigen naam.

Het diamantstelsel is een keuzestelsel. Uitsluitend de geregistreerde diamanthandelaar die voor het stelsel kiest bij het indienen van zijn fiscale aangifte, valt onder dit regime. De keuze voor het systeem geldt voor 3 opeenvolgende aanslagjaren. Men kan niet van aanslagjaar tot aanslagjaar van gedacht veranderen. Het stelsel wordt niet toegepast op het resultaat verbonden aan de omzet waarvan de belastingadministratie krachtens concrete richtlijnen aantoont dat men deze realiseerde via andere dan oprechte en gebruikelijke diamantverhandelingen.

Berekening van de belastbare grondslag

De karaattaks is een belasting van 0,55 procent op de omzet. De belastbare grondslag is forfaitair vastgelegd. De regeling gaat uit van de omzet bij een normale bedrijfsvoering, waarbij de bedrijfsleider een gebruikelijke bezoldiging krijgt. Betaalt de vennootschap geen gebruikelijke bezoldiging, dan wordt het forfaitair vastgestelde belastbaar resultaat vermeerderd met het verschil tussen de gebruikelijke bezoldiging (die rekening houdt met de grootte van de onderneming) en de werkelijk betaalde bezoldiging. Heeft de vennootschap verschillende bedrijfsleiders, dan gebruikt men de bezoldiging van de bedrijfsleider met de hoogste bezoldiging als basis voor de berekening.

De vooropgestelde referentiebezoldiging legt men vast in functie van de omzet uit de diamanthandel en bedraagt (bedragen voor aanslagjaar 2016):

  • 30.000 euro bij een omzet tot maximaal 2.475.000 euro;
  • 50.000 euro bij een omzet van meer dan 2.475.000 euro tot 12.375.000 euro;
  • 75.000 euro bij een omzet van meer dan 12.375.000 euro tot 24.750.000 euro;
  • 100.000 euro bij een omzet van meer dan 24.750.000 euro tot 49.500.000 euro;
  • 125.000 euro bij een omzet van meer dan 49.500.000 euro tot 74.250.000 euro;
  • 150.000 euro bij een omzet van meer dan 74.250.000 euro.

Is de boekhoudkundig vastgestelde nettowinst minder dan de forfaitair bepaalde belastbare grondslag omwille van diefstal, faillissement van een klant of faillissement van de diamanthandelaar zelf, dan wordt het diamantstelsel niet langer toegepast. De belastbare winst wordt voor de belastbare periode bepaald op basis van de gewone regels van het WIB92. Is de diamanthandelaar ook nog actief in andere domeinen waarop het diamantstelsel niet toegepast wordt en uit die activiteiten ook inkomsten haalt, dan moet hij voor deze activiteiten afzonderlijke rekeningen houden. Deze rekeningen moeten de totale gerealiseerde omzet uit de diamanthandel eenduidig aantonen.

NIA, aftrek van vorige verliezen en investeringsaftrek

Vennootschappen en Belgische inrichtingen die voor het stelsel kozen, mogen geen notionele intrestaftrek (NIA) toepassen. Ook voor aftrek van vorige verliezen komen ze niet in aanmerking. Toont de diamanthandelaar aan dat de vorige verliezen die voortkomen uit andere activiteiten dan de diamanthandel en ze enkel worden afgetrokken van het gedeelte van het belastbaar resultaat dat uit die andere activiteiten afkomstig zijn, dan zijn ze nog wel aftrekbaar.

Tot slot zijn ook de investeringsaftrek, of alternatief - als de vennootschap daarvoor koos - het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling niet van toepassing op vennootschappen die onder het diamantstelsel vallen.

Inwerkingtreding

De nieuwe regeling geldt vanaf aanslagjaar 2016. Wijzigingen die men vanaf 30 maart 2015 aan de afsluitingsdatum van het boekjaar aanbracht, tellen niet meer mee. Zo kunnen vennootschappen hun boekjaar niet kunstmatig veranderen om nog niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe regeling te vallen.

Boekhoudkantoor Certifisc adviseert starters, ondernemers en zelfstandigen. Neem vrijblijvend contact op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief