• Investeert voortdurend in kennis
 • Pro-activiteit
 • Een persoonlijke service
 • Pragmatisch & Dynamisch
 • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

CORONA UPDATE GLOBAAL OVERZICHT - Federale, Vlaamse en Waalse steunmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Gepost op 7 oktober 2020 in Algemeen

Het coronavirus heeft niet enkel een impact op onze gezondheid, ook veel bedrijven ondervinden ernstige hinder. De overheid voert daarom enkele steunmaatregelen in om bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en zware financiële problemen te vermijden.

FEDERALE MAATREGELEN

Het federale kernkabinet heeft al heel wat maatregelen goedgekeurd om bedrijven en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen.

1. Fiscale schulden en btw

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis kunnen een afbetalingsplan aanvragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonen belasting bij de FOD Financiën.

Lees meer: Federale steunmaatregelen inzake fiscale schulden en btw

2. Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen

Zelfstandigen die financiële problemen ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel van betaling krijgen voor de sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend.
Zelfstandigen kunnen ook een vermindering aanvragen van de sociale bijdragen indien de beroepsinkomsten van het jaar lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
Tevens wordt de uiterste datum voor het betalen van de vennootschapsbijdrage uitgesteld tot 31 oktober 2020.

Lees meer: Federale steunmaatregelen inzake sociale bijdragen van zelfstandigen

3. Socio-economische maatregelen

Ondernemingen die hun medewerkers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen omwille van het coronavirus, bv. ondernemingen die door de maatregelen van de regering verplicht gesloten dienen te blijven of ondernemingen die geconfronteerd worden met een stopzetting van de productie door problemen met de toelevering of een afname van cliënteel kunnen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Tot 31 augustus 2020 wordt de RVA-uitkering voor werknemers tijdelijk verhoogd.

Lees meer: Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus

4. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten vrijwillig of verplicht gedeeltelijk of volledig stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen.

Lees meer: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (update september 2020)

5. Uitstel van indieningstermijnen en betalingen

Er wordt een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden verleend voor btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners en rechtspersonenbelasting.
Daarnaast wordt er de indieningstermijn van de komende aangiftes verlengd.

Lees meer: Uitstel van indieningstermijnen en betalingen

6. Afbetalingsplan voor betaling van werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020.
Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ. In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.

7. Bankenplan

Op 22 maart hebben de federale overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bekend gemaakt dat bestaat uit een uitstel van betalingen van bestaande leningen tot 30 september 2020 en een soepele regeling voor overheidswaarborgen bij nieuwe kredieten.

Lees meer: Uit welke steunmaatregelen bestaat het bankenplan?

8. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Zelfstandigen die in de maanden mei, juni, juli, augustus en/of september hun zelfstandige activiteit (gedeeltelijk) moeten onderbreken om de zorg van hun kinderen (jonger dan 12 jaar of met een beperking) op zich te nemen, komen in aanmerking voor het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen.

Lees meer: Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

9. Relance-uitkering voor zelfstandigen

Zelfstandigen die niet langer gesloten dienen te blijven en bijgevolg geen recht meer hebben op het overbruggingsrecht, kunnen aanspraak maken op de relance-uitkering indien ze tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzetdaling ervaren van minstens 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Lees meer: Relance-uitkering voor zelfstandigen

10. Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca

Vanaf 8 juni tot en met 31 december 2020 is het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing op restaurant- en cateringdiensten. Op alcoholische dranken zal nog steeds het btw-tarief van 21% van toepassing zijn.

Lees meer: Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca

11. Consumptiecheque van 300 euro

Werkgevers zullen tot eind 2020 een cheque van 300 euro voor horeca of sportieve en culturele activiteiten kunnen aanbieden aan hun werknemers. Deze cheque is fiscaal en sociaal vrijgesteld en kan voor 100% als beroepskost worden afgetrokken.

12. Verlaging loonkost voor werkgevers

Werkgevers die tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen minstens één werknemer op tijdelijke werkloosheid plaatsten, krijgen een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De vrijstelling bedraagt 50% van het verschil tussen enerzijds de bedrijfsvoorheffing van juni 2020, juli 2020 en augustus 2020, en anderzijds de bedrijfsvoorheffing van de maand mei 2020.

13. Investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25%

Om ondernemingen ook tijdens de coronacrisis aan te moedigen om te blijven investeren wordt de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen die zijn uitgevoerd tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.  Bovendien bestaat de mogelijkheid om de overgedragen investeringsaftrekken die werden aangelegd in 2019 uitzonderlijk over te dragen naar 2021 indien er in 2020 te weinig winst zou zijn.

Lees meer: Tijdelijke verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in afschrijfbare vaste activa

14. Receptiekosten tijdelijk 100% aftrekbaar

Om de evenementensector te ondersteunen worden receptiekosten, gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020, 100% aftrekbaar.
Het betreft hierbij niet alleen de receptiekosten met een publicitair doel, maar alle receptiekosten die beroepsmatig worden gemaakt.
Deze tijdelijke maatregel geldt niet voor relatiegeschenken.

15. Belastingvermindering voor giften tijdelijk verhoogd

Het percentage van de belastingvermindering voor giften gedaan in 2020 wordt tijdelijk verhoogd van 45% naar 60%. Deze verhoging geldt voor alle 'in 2020 gedane giften' en is dus retroactief van toepassing.
Daarenboven wordt het totale bedrag waarvoor de belastingvermindering kan worden verleend, verhoogd van 10% naar 20% van het totale netto-inkomen, met een absoluut maximum van 397.850 euro aan aftrekbare giften.
Opgelet, de gift moet per instelling (opgenomen in de lijst van zgn. erkende instellingen) minimaal 40 euro bedragen. 

16. De tijdelijke 'corona tax shelter'

Belastingplichtigen die tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 inschrijven op een kapitaalverhoging van een kleine vennootschap waarvan de omzet met minstens 30 % is gedaald gedurende de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 (ten opzichte van dezelfde periode in 2019), kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 20% voor het inkomstenjaar 2020.

Lees meer: De tijdelijke ‘corona tax shelter’

 

VLAAMSE MAATREGELEN

Bijkomend heeft de Vlaamse regering extra steunmaatregelen genomen.

1. Crisiswaarborg

Door de crisiswaarborg kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank.

2. Hinderpremie

Ondernemingen die omwille van de coronamaatregelen hun zaak moeten sluiten hebben recht op een hinderpremie. Deze eenmalige premie bedraagt 4000 euro voor de periode t.e.m. 5 april en bijkomend 160 euro per dag dat hun zaak gesloten dient te blijven na 5 april.

Lees meer: Heb ik recht op een hinderpremie als ik mijn zaak verplicht moet sluiten omwille van het coronavirus?

Twijfel je of jouw onderneming dient te sluiten?
Raadpleeg Overzichtgedwongensluitingen.pdf 
Twijfel je of je recht hebt op de hinderpremie?
Raadpleeg het schematisch overzicht: Rechtophinderpremie.pdf

Op voorwaarde dat horeca-zaken de social distancing kunnen respecteren, mogen zij wel maaltijden leveren aan huis of aanbieden via een afhaalservice.
Lees meer: Wat met het btw-tarief en het gebruik van de witte kassa als ik als horeca-uitbater tijdelijk overschakel naar een afhaalservice?

3. Uitstel betaling onroerende voorheffing

Vlaanderen zal de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven pas vanaf september uitsturen.

4. Steunmaatregel toerisme

Er wordt een budget van 5 miljoen vrijgemaakt voor jeugd- en sociaal toerisme. Ook zal dit jaar geen pacht geïnd worden bij zijn jeugdherbergen.

5. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies

Begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij één van onderstaande subsidies, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen:

 • Baekeland-mandaten
 • Ecologiepremie+
 • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
 • Innovatiemandaten (IM)
 • Onderzoeksproject
 • Ontwikkelingsproject
 • Strategische ecologiesteun (STRES)
 • Strategische Transformatiesteun (STS)
 • Thematische ICON-projecten

6. Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting.

7. Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie op de website van het departement Landbouw & Visserij.

8. Compensatiepremie

Naast de hinderpremie (premie voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten) heeft de Vlaamse Regering nu ook de compensatiepremie in het leven geroepen. Deze premie is er voor ondernemingen die wel nog kunnen verder werken, maar te maken krijgen met een groot omzetverlies door het coronavirus.

Belangrijk hierbij is dat de ondernemer moet kunnen bewijzen dat het omzetverlies minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is.
De referentieperiode die gehanteerd wordt hiervoor is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

De premie bedraagt 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en 1.500 euro voor zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro.

Lees meer: Heb ik recht op een compensatiepremie als mijn omzet daalt omwille van het coronavirus?

9. Aanvullende compensatiepremie

Ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de compensatie- of hinderpremie en intussen opnieuw geopend zijn, kunnen een aanvullende premie van 2000 euro aanvragen.

De voorwaarde is dat zij een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 60 procent, één maand na de heropening, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

De aanvullende premie zal wellicht in de 2e helft van juli kunnen worden aangevraagd. Opgelet, deze premie kan enkel worden aangevraagd nadat een goedkeuring werd ontvangen voor de hinder- of compensatiepremie! De premie moet uiterlijk op 31 augustus online worden aangevraagd.

Wie een bijberoep uitoefent zal de aanvullende compensatiepremie ook kunnen aanvragen, maar dan bedraagt deze slechts 1000 euro.

10. Het Vlaams Beschermingsmechanisme

Ondernemingen die tussen 1 augustus en 30 september 2020 een omzetdaling kennen van minstens 60% ten aanzien van dezelfde periode in 2019 komen in aanmerking voor het Vlaams Beschermingsmechanisme.
Deze premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de geldende referentieperiode in 2019, met een maximum van 15.000 euro.

Lees meer: Het Vlaams Beschermingsmechanisme

 

WAALSE MAATREGELEN

Ook de Waalse regering voorziet in een steunmaatregel om bedrijven te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

1. Forfaitaire vergoeding

Alle ondernemingen die dienen gesloten te blijven tijdens de coronacrisis ontvangen een forfaitaire vergoeding van 5000 euro.
Daarnaast wordt er ook een vergoeding toegekend van 2500 euro aan zelfstandigen en ondernemingen die hun activiteiten in maart en april grotendeels hebben moeten onderbreken.

Lees meer: Heb ik recht op een forfaitaire vergoeding indien ik mijn zaak moet sluiten omwille van het coronavirus? (Wallonië)

2. Bijkomende vergoeding

Op 10 juli heeft de Waalse regering besloten een nieuwe bijkomende vergoeding van 3.500 euro toe te kennen aan ondernemingen (micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en zelfstandigen in hoofd- of bijberoep) die nog steeds gesloten zijn, hun activiteiten hebben stopgezet of waarvan de activiteit zeer beperkt is als gevolg van de coronacrisis.

Lees meer: Bijkomende vergoeding van 3500 euro in het Waals Gewest

3. Bevriezen van uitstaande leningen

Er komt een algemene bevriezing van de uitstaande leningen bij alle Waalse financiële instellingen (SRIW, GROUPE SOGEPA, SOWALFIN, invests) tot eind april 2020.
De exacte voorwaarden zijn op dit moment nog niet bekend.

4. De toekenning van aanvullende garanties

De 'Société wallone de financement et des garantie des PME' (SOWALFIN) heeft besloten garanties te verlenen voor kredietlijnen.

De garanties zijn :

 • De toekenning van 50% garanties op bestaande kredietlijnen die door banken zijn toegekend zonder initiële SOWALFIN garantie
 • De toekenning van 75% garanties op upgrades van bestaande lijnen
 • De toekenning van 75% garanties op nieuwe kortetermijnkredietlijnen

Sogepa, Wallonie Santé en SRIW hebben ook aanvullende garantiemaatregelen voor leningen getroffen.

5. Vertragingen en clementie in regionale procedures

De regering verbindt zich ertoe toegeeflijk en flexibel te zijn ten aanzien van de bestaande verbintenissen tussen ondernemingen en het Waalse Gewest in het kader van de gewestelijke procedures.
Men kan hierbij denken aan premieaanvragen, subsidieaanvragen,...
De regering geeft mee dat zij elke situatie geval per geval onderzoekt.


ESSENTIELE BEDRIJVEN TIJDENS DE CORONACRISIS

De lijst van essentiële bedrijven, alsook de werkorganisatie voor (niet) essentiële bedrijven tijdens de coronacrisis werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer: Werkorganisatie voor (niet) essentiële bedrijven


STEDELIJKE EN GEMEENTELIJKE STEUNMAATREGELEN

Naast de gekende federale en Vlaamse maatregelen, zijn er ook, afhankelijk van waar de onderneming gevestigd is, stedelijke en gemeentelijke steunmaatregelen mogelijk.
We sommen de maatregelen van enkele Oost-Vlaamse gemeenten op in volgend artikel: Stedelijke en gemeentelijke steunmaatregelen

Wij houden deze pagina steeds up to date. Heeft u bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Onze experts staan voor je klaar!

Tijdelijke verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in afschrijfbare vaste activa.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief