• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

Btw-tarieven levering en plaatsing zonnepanelen en warmtepompen

Gepost op 19 januari 2024 in Boekhouding

Werken in onroerende staat aan woningen die meer dan 10 jaar oud zijn en hoofdzakelijk voor bewoning worden bestemd zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%. Werken in onroerende staat aan woningen die minder dan 10 jaar oud zijn én hoofdzakelijk voor bewoning zijn bestemd, kunnen niet genieten van het verlaagde tarief. Deze handelingen zullen steeds onderworpen zijn aan het gemeen btw-tarief van 21%. Echter werd tot en met 31/12/2023 een uitzondering voorzien voor een aantal groene investeringen: levering met plaatsing van fotovoltaïsche/thermische zonnepanelen, warmptepompen en zonneboilers. Deze maatregel werd verlengd tot eind 2024, maar enkel voor de levering met plaatsing van warmtepompen. De levering met plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers aan nieuwe woningen zal voortaan onderworpen worden aan 21% btw.

Privéwoningen ouder dan 10 jaar

Een aannemer kan facturen uitreiken met toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% als hij werken uitvoert aan een woning dat minstens 10 jaar in gebruik is genomen en uitsluitend of hoofdzakelijk voor privédoeleinden wordt gebruikt. Het pand kan ook voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, zolang het privégebruik overheerst, wat betekent dat het pand voor meer dan 50% privé wordt gebruikt. In dat geval kan het verlaagde btw-tarief van 6% worden toegepast op de uitgevoerde werken.

De uitgevoerde werken moeten gericht zijn op de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud van de woning. De levering met installatie van zonnepanelen/zonneboilers/warmtepompen kwalificeren als dergelijk werk in onroerende staat. Bijgevolg zal steeds het BTW-tarief van 6% van toepassing zijn.

Volgende vermelding dient op de factuur te staan:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens 10/15 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Privéwoningen jonger dan 10 jaar

Als de woning jonger is dan 10 jaar en hoofdzakelijk voor bewoning is bestemd, genieten de werken in onroerende staat niet van het verlaagd btw-tarief van 6%. Echter werd tot en met 31/12/2023 een uitzondering voorzien voor een aantal groene investeringen: levering met plaatsing van fotovoltaïsche/thermische zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Deze maatregel werd verlengd tot 31 december 2024, maar enkel voor de levering met plaatsing van warmtepompen. De levering met plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers aan woningen jonger dan 10 jaar zal voortaan onderworpen worden aan 21% btw.

Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op de levering met plaatsing van de warmtepomp op of in de onmiddellijke nabijheid van de woning die gebruik zal maken van de door de installatie gegenereerde elektriciteit en/of warmte. Zo komt een plaatsing van een installatie op hetzelfde kadastraal perceel in aanmerking. Een plaatsing van de installatie op een aangrenzend kadastraal perceel komt slechts in aanmerking indien er kan worden aangetoond dat de betreffende installatie deel uitmaakt van de woning door het onmiddellijke nut dat ze voor de woning meebrengt en bijgevolg deel zal uitmaken van de technische installatie van de woning.

Hybridewarmtepompen kunnen niet genieten van het verlaagd tarief van 6%, maar dienen steeds aan 21% btw te worden gefactureerd. Hybridewarmtepompen worden gedefinieerd als volgt:

Warmtepompen die worden gecombineerd met een ander verwarmingstoestel dat:

  1. samen met de warmtepomp is aangesloten op hetzelfde gemeenschappelijke afgiftesysteem met water;
  2. gebruik maakt van een andere energiebron dan elektriciteit;
  3. zowel afzonderlijk als gelijktijdig kan functioneren;
  4. al dan niet gelijktijdig werd geïnstalleerd met de warmtepomp.


Bij de aankoop van een privéwoning op plan incl. de plaatsing van een installatie van een warmptepomp, komt deze installatie niet in aanmerking voor het verlaagde tarief van 6% indien de verkoopovereenkomst voorziet in de plaatsing van een installatie. Echter bestaat de kans dat de werkzaamheden van de nieuwe privéwoning kaderen in het regime van afbraak en wederopbouw, waardoor de volledige constructie is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%.

De verleiding zou erin kunnen bestaan om de levering met plaatsing van een warmtepomp niet mee te nemen in de verkoopovereenkomst, maar in een aparte overeenkomst. Zo ontsnapt de levering en plaatsing van de installatie aan het verhoogd tarief van 21%. Immers, de levering van een woning wordt niet begunstigd door het verlaagd tarief van 6%. De levering met plaatsing van een warmtepomp wel. Echter is de fiscus van mening dat indien de bestelling van de meerwerken kadert in de verkoopovereenkomst, steeds onderworpen zal zijn aan het BTW-tarief van 21%. Indien de belastingplichtige het bewijs kan leveren dat de bestelling van de meerwerken niet kadert in de aankoop van de woning op plan, zal het verlaagd tarief van 6% van toepassing zijn op deze werken. Maar uiteraard dient men aandacht te hebben voor de mogelijke kwalificatie als rechtsmisbruik.

Verplichte factuurvermelding voor ‘nieuwe woningen’ waarvan werken in onroerende staat normaal zijn onderworpen aan 21%, maar in het kader van de tijdelijke verlaging 6% kan worden aangerekend:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat [1] de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, [2] de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en [3] de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de in het eerste lid, 5°, bedoelde voorwaarden betreffende de vaststelling van het tarief, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist overeenkomstig het eerste lid, 5°.

Het verlaagd tarief is in geen geval van toepassing op de in paragraaf 1 bedoelde handelingen met betrekking tot de technische installaties die uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening van elementen van de woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden gebruikt zoals zwembaden, sauna's en dergelijke installaties.”

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

DISCLAIMER Dit artikel werd gepubliceerd/voor het laatst gewijzigd op 19/01/2024 en werd opgesteld conform de op dat moment geldende wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en interpretaties.
Sinds voormelde datum kunnen er zich wijzigingen voordoen waardoor dit artikel verouderde informatie kan bevatten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief