• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

Interesse?

Contacteer ons vrijblijvend via onze contact- pagina of telefonisch via 055/30.14.41 

De eerste fase van de fiscale hervorming: het effect op uw portemonnee

Gepost op 10 maart 2023 in Fiscaliteit

De eerste fase van de bredere fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem werd gepubliceerd. Tegen de zomer van 2023 zou er een wetsontwerp moeten klaar zijn zodat de voorgestelde maatregelen kunnen ingaan op 1 januari 2024. De fiscale hervorming bestaat uit vijf grote pijlers:

  • Meer netto voor iedereen die werkt en méér werkt
  • Moderne en eenvoudige fiscaliteit
  • Eerlijke bijdrage op vermogens
  • Concurrentiekracht en rechtszekerheid
  • Duurzame en gezonde samenleving

Meer netto voor iedereen die werkt en méér werkt

Er wordt een verhoging van de belastingvrije som ingevoerd (deel van het inkomen waarop geen belastingen worden betaald). Op vandaag bedraagt deze 10.160 euro. en wordt nu verhoogd tot 13.500 euro.

Wie meer verdient, betaalt meer belastingen. Dat is het gevolg van de progressieve belastingtarieven in België. De schijf van 45% wordt gevoelig uitgebreid. Deze schijf wordt opgetrokken van een netto-belastbaar inkomen van 46.440 euro tot een netto-belastbaar inkomen van 60.000 euro. Dit zorgt ervoor dat maar liefst 13.560 euro voortaan belast zal worden aan 45% in plaats van 50%. Dit moet de mensen die iets meer dan bovengemiddeld verdienen een duwtje in de rug geven, maar tevens mensen stimuleren die 4/5de werken om voltijds te werken aangezien hierbij het extra loon te hoog wordt belast.

Moderne en eenvoudige fiscaliteit

De aangifte personenbelasting wordt vereenvoudigd door de afschaffing van 70 codes.

De huwelijksquotiënt wordt uitgedoofd over een periode van 20 jaar. De huwelijksquotiënt bestaat enkel voor gehuwden of wettelijk samenwonenden en niet voor alleenstaanden of feitelijk samenwonenden. Als één van beide partners geen of een laag inkomen heeft, wordt een deel van het inkomen van de ‘kostwinner’ toegewezen aan de andere partner. Die opsplitsing doorbreekt de progressiviteit van de belastingheffing, waardoor de gezamenlijke belasting lager uitvalt. Middels de afschaffing wil men de ongelijkheid tussen gehuwden of wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden of alleenstaanden wegwerken.

De premies van de Individuele Pensioentoezegging en de Groepsverzekering voor bedrijfsleiders zijn voor de vennootschap aftrekbaar als beroepskosten middels ze voldoen aan de zogenaamde 80%-regel. Gelet op de complexe berekening, wordt de bestaande 80%-begrenzing opgegeven zonder te raken aan de opbouwmogelijkheden zoals die vandaag bestaan. Men wil een stelsel creëren dat volledig gebaseerd is op de bruto jaarbezoldigingen van het jaar zelf. Tot een jaarbezoldiging van 71.000 euro kan maximaal 12% van het loon worden gestort. Voor het loon hierboven geldt een grens van 32% van het loon. Dit moet de volledige berekening een pak eenvoudiger maken.

Een aantal voordelen die vandaag forfaitair worden gewaardeerd, belasten we op basis van de werkelijke waarde. Het gaat hierbij om de gratis terbeschikkingstelling aan bedrijfsleiders van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel.

Ouders die gaan werken zullen ook een hogere belastingvermindering kunnen genieten voor de opvang van de kinderen. Zo wordt de fiscale aftrekbaarheid van de opvangkosten verhoogd tot 24,70 per kind per dag.

Alleenstaande ouders genieten van een extra verhoging van de belastingvrije som van 1.650 euro. Echter wordt dit in de praktijk ook gebruikt door feitelijk samenwonenden met kinderen. Aangezien dit indruist tegen de bedoeling van de wetgever, zal dit aangepakt worden. Enkel werkelijk alleenstaande ouders zullen nog beroep kunnen doen op de extra verhoging van de belastingvrije som.

Eerlijke bijdrage op vermogens

De kost om de verlaging van de lasten op arbeid te realiseren, wordt grotendeels opgevangen door een verdubbeling van de effectentaks op effectenrekeningen met een waarde boven 1 miljoen euro. Dit is echter een overgangsmaatregel in afwachting van de uitwerking van een evenredige belasting op de vermogenswinsten.

Er wordt – binnen een internationaal kader - een minimumbelasting ingevoerd voor multinationals. Zo wordt een gelijk speelveld gecreëerd t.o.v. de Belgische ondernemingen.

Concurrentiekracht en rechtszekerheid

Om duurzame investeringen aan te moedigen wordt een verhoogde investeringsaftrek ingevoerd. Tevens zal voor duurzame investeringen een systeem van versnelde (dubbele) afschrijvingen ingevoerd worden.

De rechtszekerheid wordt versterkt op het gebied van de niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Zo zal de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsdiensten duidelijker worden afgebakend en zullen duidelijke criteria worden verschaft voor hogescholen en universiteiten die bepalen wanneer iemand in aanmerking komt voor de niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Tevens wordt de definitie van intellectuele eigendom voor de aftrek van innovatie-inkomsten verduidelijkt. Dit moet er voor zorgen dat enkel ondernemingen die effectief innoveren in aanmerking komen voor de fiscale maatregel.

Er zullen striktere voorwaarden worden toegepast voor vennootschappen die willen genieten van de DBI-aftrek. De DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten) komt erop neer dat enkel in hoofde van de dividenduitkerende vennootschap de uitgekeerde winst in de belastbare grondslag wordt opgenomen, terwijl de dividendinkomsten in hoofde van de dividendontvangende vennootschap van het fiscaal resultaat wordt afgetrokken.

Een duurzame en gezonde samenleving

Het btw-tarief op groenten en fruit, geneesmiddelen, openbaar vervoer, luiers en andere producten voor intieme hygiënische bescherming worden verlaagd tot 0 procent. Daarnaast wordt het btw-tarief voor elektriciteit, aardgas, leidingwater en warmte voor huishoudelijk gebruik behouden op 6 procent.

Het verlaagd btw-regime voor de afbraak en wederopbouw van de eigen en enige woning wordt permanent verlengd. Gezinnen die een bestaande woning vervangen door een meer duurzame nieuwe woning genieten zo van een verlaagd btw-tarief van 6 procent op de volledige afbraak en wederopbouw.

 

Bovenstaande bevindt zich nog maar in een aankondigingsfase. Het is dus niet zeker of alles zal worden doorgevoerd. Wordt ongetwijfeld vervolgd !

 

© CERTIFISC – Auteur: Jorn Peyskens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief