• Investeert voortdurend in kennis
  • Pro-activiteit
  • Een persoonlijke service
  • Pragmatisch & Dynamisch
  • Uw boekhouding online

FAQ

Als je als professionele opdrachtgever met een aannemer (of onderaannemer) werkt, kan je best vooraf nagaan of deze geen fiscale of sociale schulden heeft.
In bepaalde sectoren (werken in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtdiensten of bepaalde activiteiten in de vleessector) geldt er voor ondernemingen namelijk een inhoudingsplicht en een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van hun medecontractanten. Maar hoe kan je die inhoudingsplicht controleren?

Wat is de inhoudingsplicht?

Indien jouw (onder)aannemer schulden heeft bij de sociale zekerheid of bij de fiscus, kunnen FOD Financiën en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) jou hoofdelijk aansprakelijk stellen voor deze schulden. Dit tenzij je de inhoudingsplicht op facturen strikt respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort.

Je dient de inhoudingsplicht te controleren vooraleer je het contract met de (onder)aannemer afsluit, alsook elke keer opnieuw vooraleer je een betaling uitvoert.

Waar kan ik nagaan of mijn aannemer fiscale of sociale schulden heeft?

Met de nieuwe onlinedienst kan je in één oogwenk nagaan of de aannemer vrij is van fiscale en sociale schulden.

www.checkinhoudingsplicht.be

Indien er staat "Verplicht tot inhouding: NEEN" dan heeft deze aannemer geen schulden bij de fiscus of de RSZ.
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de RSZ enkel informatie heeft over bedrijven met personeel en niet over zelfstandigen.

Wat indien mijn aannemer fiscale schulden heeft?

Indien de aannemer sociale schulden heeft, moet je 35% van het factuurbedrag (excl. BTW), inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB

Indien de aannemer fiscale schulden heeft, moet je 15% van het factuurbedrag (excl. BTW), inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum.
IBAN: BE33 6792 0023 2046; BIC: PCHQBEBB
Opgelet, indien het factuurbedrag groter is dan € 7.143,00 (excl. BTW), dan moet u een fiscaal attest aan uw onderaannemer vragen ter bewijs van de fiscale schulden. De inhouding is dan beperkt tot het bedrag vermeld op het attest en tot maximaal 15% van het factuurbedrag.

Wat indien je je niet aan de inhoudingsplicht houdt?

Bij het niet naleven van de inhoudingsplicht kunnen zware sancties worden opgelegd. Je kan namelijk hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van jouw aannemer.
Voor de sociale schulden, kan dit oplopen tot 100% van de prijs van de uitgevoerde werken (excl. BTW).
Bij fiscale schulden is deze aansprakelijkheid beperkt tot 35% van de prijs van de uitgevoerde werken.

Je zal steeds maximaal aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een bedrag van 100% van de prijs van de uitgevoerde werken. Indien je dus reeds aansprakelijk wordt geacht omwille van sociale schulden, zal de fiscus je vrijstellen van aansprakelijkheid voor fiscale schulden. Indien je reeds aansprakelijk werd geacht voor fiscale schulden, kan de RSZ je nog aansprakelijk stellen voor 65% van de prijs van de werken.